Európska komisia uľahčuje prístup k spravodlivosti pri cezhraničných právnych sporoch

BRUSEL, 26. júla 2011 (tlacovasprava.sk) – Urovnávanie sporov a nezhôd  prostredníctvom súdov je často drahé a časovo náročné. Cezhraničné prípady sú osobitne zložité, a to v dôsledku rozdielnych vnútroštátnych právnych predpisov, ako aj vzhľadom na praktické aspekty, akými sú náklady a jazyková bariéra. Ak dve strany zúčastnené na cezhraničnom spore dobrovoľne súhlasia s urovnaním ich sporu pomocou nestranného mediátora, uplatňuje sa smernica Európskej únie o mediácii, ktorá bola prijatá 21. mája 2008 (IP/08/628). V súčasnosti by mali byť vo všetkých členských štátoch EÚ prijaté opatrenia na transpozíciu právnych predpisov EÚ. Deväť krajín však stále neoznámilo všetky vnútroštátne opatrenia potrebné na plné vykonávanie smernice. Európska komisia preto začala právny postup rozoslaním „formálnych výziev“ týmto krajinám: Českej republike, Španielsku, Francúzsku, Cypru, Luxembursku, Holandsku, Fínsku, Slovensku a Spojenému kráľovstvu. Tieto krajiny majú dva mesiace na poskytnutie odpovede.
„Prístup k spravodlivosti je základným kameňom európskeho priestoru spravodlivosti“, povedala podpredsedníčka EK  Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť. „Mediácia je pri cezhraničných sporoch dôležitou alternatívou k súdnemu konaniu a sporiacim sa stranám môže pomôcť nájsť priateľské urovnanie.  Šetrí čas, peniaze a strany zapojené do už aj tak citovo vypätých rodinných prípadov chráni aj pred ďalšou traumou, ktorú predstavuje súdne konanie. Vyzývam zvyšných deväť členských štátov, aby urýchlene dovŕšili transpozíciu smernice do svojich právnych poriadkov, aby občania a podniky mohli plne uplatňovať svoje práva“.
Členské štáty musia zabezpečiť vykonateľnosť mediačných dohôd. Podľa štúdie financovanej EÚ je odhadovaná strata času v EÚ v dôsledku nevyužitia mediácie v priemere 331 až 446 dní, pričom dodatočné právne náklady sa pohybovali v rozmedzí 12 471 – 13 738 EUR na prípad.

Kontext
Smernica 2008/52/ES o mediácii v občianskych a obchodných veciach bola prijatá 21. mája 2008 (IP/08/628). Komisia predložila návrh smernice v októbri 2004 (IP/04/1288).
Mediácia môže prispieť ku konštruktívnemu urovnaniu sporu medzi podnikmi, zamestnávateľmi a zamestnancami, prenajímateľmi a nájomcami, alebo medzi rodinami, a to takým spôsobom, že môže dokonca dôjsť k utuženiu vzťahov medzi jednotlivými stranami sporu. Takýto výsledok nemožno vždy zaručiť pri súdnych konaniach. Mimosúdne urovnávanie sporov šetrí zdroje dostupné v rámci justičného systému a zároveň môže prispieť k zníženiu právnych nákladov. Základným prvkom každej mediácie je dôvera v samotný proces, osobitne vtedy, ak obe strany sporu pochádzajú z odlišných krajín. Predpisy EÚ preto povzbudzujú členské štáty, aby vykonávali kontrolu kvality, zavádzali kódexy správania a mediátorom ponúkali odbornú prípravu s cieľom zabezpečiť fungovanie účinného systému mediácie.
Stav ku dnešnému dňu je taký, že 17 členských štátov EÚ uplatňuje tieto predpisy, pričom Dánsko sa rozhodlo tieto predpisy nevykonávať – výsada, ktorá mu patrí na základe protokolu, ktorý tvorí prílohu k zmluvám o EÚ. Deväť krajín (Česká republika, Španielsko, Francúzsko, Cyprus, Luxembursko, Holandsko, Fínsko, Slovensko a Spojené kráľovstvo) doteraz Komisii neoznámilo prijatie predpisov potrebných na účely úplnej transpozície smernice do svojho právneho poriadku.
Komisia môže zažalovať členské štáty, ktoré správne netransponovali právo EÚ alebo neoznámili prijatie vnútroštátnych predpisov, ktorými sa vykonávajú predpisy EÚ. Konanie vo veci porušenia predpisov začína žiadosťou o poskytnutie informácií („formálna výzva“) adresovanú príslušnému členskému štátu, na ktorú musí dať odpoveď v stanovenej lehote, ktorá je zvyčajne dva mesiace.
Ak Komisia nie je spokojná s poskytnutými informáciami a daný členský štát si podľa jej názoru neplní svoje povinnosti vyplývajúce z práva EÚ, Komisia môže v takom prípade zaslať formálnu žiadosť o plnenie povinností vyplývajúcich z práva EÚ („odôvodnené stanovisko“), pričom vyzve tento členský štát, aby jej v stanovenej lehote, ktorá je zvyčajne dva mesiace, oznámil prijaté opatrenia na zabezpečenie takéhoto plnenia.
Ak členský štát nezabezpečí plnenie povinností vyplývajúcich z práva EÚ, Komisia sa môže v takom prípade rozhodnúť žalovať tento členský štát na Súdnom dvore EÚ. Vo viac ako 90 % prípadov porušovania si však členské štáty splnia svoje povinnosti vyplývajúce z práva EÚ ešte skôr, ako je na nich podaná žaloba na uvedenom súde. Ak tento súd vydá rozsudok v neprospech členského štátu, taký členský štát musí následne prijať potrebné opatrenia na splnenie predmetného rozsudku.

Ďalšie informácie:
Informačná stránka GR pre spravodlivosť:
http://ec.europa.eu/justice/newsroom
Európska komisia – spravodlivosť v občianskych veciach:
http://ec.europa.eu/justice/civil
Domovská stránka Viviane Redingovej, komisárky EÚ pre spravodlivosť:
http://ec.europa.eu/reding

Kontaktné osoby:
Matthew Newman  +32 22962406
Mina Andreeva  +32 22991382
Ingrid Ludviková
Press & Media Section
Zastúpenie Európskej Komisie v SR / Representation of the European Commission in Slovakia
Palisády 29, 811 06 Bratislava
E-mail: ingrid.ludvikova@ec.europa.eu
Phone: +421 2 59 20 32 69
http://ec.europa.eu/slovensko/news

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.