O príspevky z balíka 2,67 mil. eur na slnečné kolektory a kotly na biomasu sa možno uchádzať do konca novembra 2011

BRATISLAVA, 1. augusta 2011 (tlacovasprava.sk) – Ministerstvo hospodárstva SR dňom 1. augusta 2011 vyhlasuje pre všetky domácnosti na Slovensku výzvu na predkladanie žiadostí o poskytovanie dotácií na podporu využívania biomasy a slnečnej energie na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody. Záujemcovia môžu podávať žiadosti do konca novembra 2011 Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA). Na dotácie vyčlenilo Ministerstvo hospodárstva SR sumu 2 675 200 €.

Dotácie sú určené výhradne na podporu zavádzania kotlov na biomasu a slnečných kolektorov pre domácnosti. Dotovaná plocha pre kolektory inštalované na rodinné domy môže predstavovať najviac 8 m˛ a výška dotácie ostáva nezmenená a predstavuje 200 € na 1 m˛. Celkovo tak žiadatelia môžu získať maximálne 1600,-€ na slnečné kolektory. V prípade bytových domov je dotácia 100 € na 1 m2 nainštalovaných slnečných kolektorov, pričom najvyššia dotácia je v rozsahu najviac 3 m2 na každý byt.
Dotácie sa budú určovať na tzv. plochu apertúry, ktorá je spravidla uvedená v prílohe certifikátu Solar Keymark. Všetky bližšie informácie žiadatelia nájdu na internetových stránkach Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky www.mhsr.sk alebo na stránkach Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre www.siea.sk.

Výšku dotácie určenej na využívanie biomasy možno poskytnúť maximálne do výšky 30 % z kúpnej ceny jedného kotla, nainštalovaného v rodinnom dome žiadateľa, najviac však do výšky 1 000,- €. Dotácie určené pre kotly na biomasu uvedené do prevádzky po vyhlásení výzvy musia dosahovať  účinnosť až 85 %. Pri kotloch uvedených do prevádzky pred vyhlásením výzvy je postačujúca účinnosť 84 %. Požiadavky na účinnosť kotlov boli sprísnené na základe európskej smernice 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov.
Cieľom podpory slnečných kolektorov a kotlov na biomasu pre domácnosti je zvýšenie podielu využívania obnoviteľnej energie pri výrobe tepla, čím sa prispeje k splneniu podielu využívania obnoviteľnej energie deklarovaného v Stratégii vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v SR (2007) ako aj v Národnom akčnom pláne pre energiu z obnoviteľných zdrojov (2010). Podporou zariadení na využívanie slnečnej energie a biomasy sa prispeje aj k vytvoreniu, resp. udržaniu, pracovných miest v oblasti výroby a montáže zariadení na využívanie obnoviteľnej energie.

Kristián Takáč, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pri tejto príležitosti uviedol: „Takto vyzerá reálna podpora obnoviteľných zdrojov energie v praxi. Pri využívaní slnečnej energie chceme podporovať v prvom rade domácnosti a nie špekulantov, ako tomu bolo v minulosti, keď niekoľko vybraných ľudí využíva štedro nastavené výkupné ceny elektrickej energie zo slnka a predražujú tak náklady na energie všetkým domácnostiam na Slovensku. Verím, že týmto opatrením prinesieme reálne zníženie nákladov na energie maximálnemu počtu domácností na Slovensku.“
Dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu sú udeľované v súlade s platnou legislatívou a to na základe § 11 ods. 7 písm. c) zákona č. 181/2011 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2011.

Keďže sa očakávalo schválenie nového zákona a tým aj vyhlásenie novej výzvy na predkladanie žiadostío túto dotáciu, budú všetky žiadosti prijaté do 1. júla tohto roku posudzované už podľa nových kritérií. Žiadatelia, ktorí svoje žiadosti podali ešte pred 1.7.2011 a ktorých žiadosti ešte neboli vybavené, nebudú musieť predložiť novú žiadosť. Všetci títo žiadatelia dostanú písomnú výzvu na jej doplnenie o ďalšie prílohy požadované novelizovaným zákonom. Zoznam všetkých príloh je  špecifikovaný vo výzve na predkladanie žiadostí.  Žiadatelia, ktorí podali žiadosť po 1. júli do dnes,  budú musieť podať novú žiadosť v zmysle podmienok určených vo výzve. SIEA pripravila pre žiadateľov vzory žiadostí o vydanie potrebných potvrdení, odkaz na kontakty inštitúcií, ktoré potvrdenia vydávajú ako aj vzory čestných vyhlásení, ktoré je potrebné k žiadosti doložiť. Všetky potrebné informácie, ktoré pomôžu žiadateľom pri získaní potrebných potvrdení sú dostupné na stránke www.siea.sk a www.mhsr.sk.
Záujemcovia o inštaláciu slnečných kolektorov a kotlov na biomasu môžu využiť bezplatné energetické poradenstvo, ktoré SIEA poskytuje v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU v poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach. K dispozícii je aj bezplatná poradenská linka 0800 199 399.

Prehľad čerpania dotácií
Do konca roku 2010 poskytovala SIEA dotácie v rámci Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach. Poskytnutých bolo celkom 4 115 príspevkov v súhrnnej hodnote vyše 3,9 milióna €. Do konca júna 2011 zaregistrovala SIEA 1434 nových žiadostí o dotácie v celkovej požadovanej sume vyše 1,38 milióna €.

Podrobnejšie informácie: Katarína Antalová,  0905 253 629, katarina.antalova@siea.gov.sk
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR, ktorá administruje viacero podporných programov. Medzi jej úlohy patrí napríklad monitorovanie a vyhodnocovanie energetickej efektívnosti a poskytovanie bezplatného energetického poradenstva v konzultačných centrách ŽIŤ ENERGIOU v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach. Projekt ŽIŤ ENERGIOU je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Komunikačné oddelenie
Mierová 19, 827 15 Bratislava
Tel.: +421 2 4854 7028
4854 7222
4854 1406
4854 7073
tlacove@mhsr.sk

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.