Sociálna poisťovňa zasiela novým sporiteľom list s inštrukciami o dôchodkovom sporení

BRATISLAVA, 14. júna 2012 (tlacovasprava.sk) – Sociálna poisťovňa v týchto dňoch posiela listy viac ako 6 tisíc občanom, ktorým po 31. marci 2012 vznikla prvýkrát účasť na dôchodkovom poistení a s ňou aj možnosť rozhodnúť sa, či vstúpia do 2. dôchodkového piliera.

Sporitelia majú v lehote 180 dní od prvého dňa dôchodkového poistenia právo uzatvoriť s niektorou z dôchodkových správcovských spoločností zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. Ak v tejto lehote sporiteľ zmluvu neuzatvorí a nedoručí Sociálnej poisťovni oznámenie, ktoré obsahuje prejav jeho vôle nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení, Sociálna poisťovňa mu dôchodkovú správcovskú spoločnosť určí podľa zákonom stanovených pravidiel (podľa zoznamu dôchodkových správcovských spoločnosti zoradenom v abecednom poradí). Stane sa tak sporiteľom v zmiešanom dôchodkovom fonde tejto dôchodkovej správcovskej spoločnosti. O určení dôchodkovej správcovskej spoločnosti Sociálna poisťovňa sporiteľa informuje.

Ak sporiteľ nechce byť zúčastnený na dôchodkovom starobnom sporení, má právo pred uplynutím 730 dní odo dňa vzniku jeho prvej účasti na dôchodkovom poistení a sporení, doručiť o tom Sociálnej poisťovni písomné oznámenie s  úradne osvedčeným podpisom (notár, matrika). Takéto oznámenie môže doručiť do Sociálnej poisťovne aj osobne a podpísať ho pred zamestnancom Sociálnej poisťovne. Právne postavenie sporiteľa mu zanikne v deň, v ktorom bolo oznámenie Sociálnej poisťovni doručené a to spätne odo dňa vzniku jeho prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení. Prejav vôle nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení nemožno vziať späť. Právnym následkom takého kroku je skutočnosť, že prestane byť sporiteľom a bude poistený len v Sociálnej  poisťovni (ide o tzv. výstup z druhého piliera).

Sporiteľ má povinnosť bez zbytočného odkladu oznámiť svojmu zamestnávateľovi zánik právneho postavenia sporiteľa

Sporiteľ má tiež právo pred uplynutím 730 dní odo dňa vzniku jeho prvej účasti na dôchodkovom poistení a sporení na prestup do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Na základe žiadosti sporiteľa má pobočka Sociálnej poisťovne podľa miesta pobytu povinnosť vydať akceptačný list. Ten je potrebný k zápisu prestupovej zmluvy do registra zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení vedeným Sociálnou poisťovňou. Tento akceptačný list sporiteľ predloží dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou uzatvára prestupovú zmluvu. Rovnako má sporiteľ právo na prestup z dôchodkového fondu do iného dôchodkového fondu spravovaného tou istou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.

Sporiteľ má tiež povinnosť oznámiť do ôsmich dní zmenu svojho mena, priezviska, rodného čísla a miesta trvalého pobytu tej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou uzatvoril zmluvu.

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zaslať sporiteľovi bezplatne výpis z osobného dôchodkového účtu sporiteľa k poslednému dňu kalendárneho roka, a to najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí kalendárneho roka.

Mgr. Jana Hrabková
Komunikačný odbor
Špecialista komunikácie
Sociálna poisťovňa – ústredie
Mobil: +421 917 790 671
Tel: +421 90617-1700
Ul. 29. augusta 10/205, 813 63 Bratislava

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.