Prieskum Grayling PULSE: 22 percent firiem nemá žiadnu stratégiu pre sociálne médiá

BRATISLAVA, 19. októbra 2012 (tlacovasprava.sk) – Dvadsaťdva percent šéfov komunikácie vedúcich spoločností, ktorí sa zúčastnili celosvetového prieskumu, priznáva, že ich firmy nemajú žiadnu stratégiu pre sociálne médiá. Vyplýva to z najnovšieho vydania prieskumu Grayling PULSE, ktorý už po druhý raz realizovala globálna komunikačno-konzultačná spoločnosť Grayling.

Z firiem, ktoré stratégiu pre sociálne médiá majú, iba 39% potvrdilo, že je integrovaná v rámci ich širšej komunikačnej stratégie. Celosvetovo sa na firemnej stratégii v oblasti sociálnych médií osobne podieľa iba 23% generálnych riaditeľov (CEO) – a to prostredníctvom blogu, konta na Twitteri alebo inej platforme, zatiaľ čo 44% šéfov spoločností sa na nej nepodieľa vôbec. Aj to ukazuje prieskum, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 1 100 riaditeľov pre komunikáciu a marketing popredných spoločností.

Firmy označujú ako dva najvýznamnejšie všeobecné ciele digitálnej stratégie „zlepšenie reputácie“ (21,4%) a „zvýšenie povedomia“ (22,1%). „Zvýšenie predaja“ označilo za cieľ 11% respondentov a „zákaznícky servis“ iba 10% opýtaných. Najvyššie percento spoločností, ktoré majú digitálnu stratégiu, pôsobí v technologickom, mediálnom a telekomunikačnom sektore – až 83 percent. Za ním nasledujú dopravný, automobilový a logistický priemysel so 60% a sektor spotrebného tovaru a predaja (68%).

V porovnaní regiónov vedú spoločnosti zo západoeurópskych krajín – so 78 percentami, v porovnaní so 61,3 percentami spoločností z krajín strednej a východnej Európy a Eurázie, ktoré majú vlastnú digitálnu stratégiu.

Victor Benady, globálny riaditeľ pre sociálne médiá spoločnosti Grayling, hovorí: „Priepasť medzi spoločnosťami, ktoré majú, a tými čo nemajú stratégiu pre sociálne médiá sa v roku 2012 ešte viac rozširuje. Je pozoruhodné, že zatiaľ čo 22 percent firiem, ktoré sa zúčastnili nášho prieskumu, nemá vôbec žiadnu stratégiu pre sociálne médiá, na druhej strane je 71 percent tých, ktoré majú stratégiu pokrývajúcu všetky výzvy sociálnych médií v oblasti udržiavania reputácie. Čo to znamená pre tých, ktorí ju nemajú? Iba čas ukáže, či absencia v digitálnych médiách negatívne ovplyvní ich obchodné aktivity. Prečo však vôbec čakajú, aby to zistili? Zdá sa, že je to príliš veľký risk.“

Ako uvádza Victor ďalej: „Keď hovoríme o dôvodoch, ktoré priviedli firmy k tomu, aby implementovali sociálne médiá do širších komunikačných stratégií a praxe, budovanie širšieho povedomia o spoločnosti je samozrejme dôležité, ale fakt, že „zlepšenie reputácie“ dosiahlo taký vysoký podiel, naznačuje, že mnohé spoločnosti prijali komplexnosť tohto média, aby mohli oveľa dôslednejšie a sofistikovanejšie plniť svoje obchodné ciele. Nové vydanie správy PULSE tiež objasňuje niektoré aspekty vnímaného napätia medzi reklamou a public relations v priestore sociálnych médií a celé bremeno zodpovednosti kladie na plecia PR odvetvia.“

Peter Fecko, Country Manager, Grayling Slovakia, dopĺňa: „Na Slovensku sa firmy sústreďujú predovšetkým na čo najefektívnejšie prepojenie nadlinkových a podlinkových aktivít. Komunikačné nástroje kombinujú tak, aby dosiahli synergický efekt a podporili aj svoje obchodné a marketingové ciele. Digitálne médiá využilo a aj využíva viacero úspešných PR kampaní a projektov. Ide však najmä o doplnkové aktivity, ktoré sprevádzajú tradičné nástroje PR. Ešte stále existuje veľký priestor pre komplexnejšie a plánovitejšie využitie digitálnych médií.“

O správe Grayling PULSE

Grayling PULSE je bezplatná štvrťročná správa, ktorá vychádza vo formáte HTML. Príprava prvého vydania bola zahájená v apríli 2012. Správa poskytuje globálny prehľad o súčasných a novovznikajúcich trendoch komunikačného odvetvia a je užitočným čítaním pre každého, kto riadi alebo pracuje v komunikačnom alebo PR tíme firmy.
Správa sleduje dôležité zmeny vo výdavkoch na public relations pomocou kľúčových ukazovateľov, akými sú geografická poloha a segment, investície do digitálnych médií a CSR projektov a meniaci sa postoj vedenia celosvetovo vedúcich firiem k viditeľnosti a vnímanej hodnote PR a komunikácie.
Účelom správy je poskytnúť hodnotné údaje a informácie, na základe ktorých môžu komunikační profesionáli reagovať, lepšie plánovať a porovnávať prístup ich spoločnosti ku komunikačným aktivitám a interným PR zdrojom. Pre viac informácií a prečítanie úplnej správy navštívte http://www.graylingpulse.com.

O spoločnosti Grayling:
Grayling je vedúcou globálnou komunikačnou sieťou, ktorá poskytuje konzultačné služby v oblastiach public relations, government affairs, investor relations a organizácie podujatí. Má 70 pobočiek vo viac ako 40 krajinách Európy, Spojených štátov amerických, Stredného východu a ázijsko-pacifického regiónu.
Kľúčovými sektormi, v rámci ktorých Grayling poskytuje svoje služby, sú: energetika, životné prostredie, priemysel, zdravotníctvo a farmácia, finančné a profesionálne služby, technológie, médiá, telekomunikácie, spotrebiteľské značky, verejný a vládny sektor. Viac informácií nájdete na http://www.grayling.com.

V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte prosím:
Michaela Hugon (Rezníčková)
Grayling Slovakia
Palisády 36, 811 06 Bratislava
Tel.: +421 2 5920 1410
E-mail: michaela.hugon@grayling.com

Podiel štatistických údajov prieskumu PULSE: vydanie – október 2012

ZLOŽENIE RESPONDENTOV:
Počet globálnych účastníkov: 1 119
Vzorka respondentov: prieskumu PULSE sa môže zúčastniť každý, kto pracuje v komunikačnom odvetví v ktorejkoľvek krajine sveta; vzorka zahŕňa klientov spoločnosti Grayling, ako aj spoločnosti, ktoré nie sú jej klientmi a odborníkov zo širšej oblasti tohto odvetvia

Geografické zastúpenie: 49% – západná Európa; 23,4% – stredná a východná Európa (CEE), juhovýchodná Európa (SEE) a Eurázia; 10,7% – Severná Amerika; 7% – ázijsko-pacifický región; 4,3% – Afrika; 1,8% – Stredný východ; 0,4% – Latinská Amerika; 4% – iné
Zastúpenie podľa odvetví: 16,6% – vláda, verejný sektor a neziskové organizácie; 11,9% – technológie, médiá a telekomunikácie; 8,5% – finančné a profesionálne služby; 8,1% – energetika, priemysel a životné prostredie; 7,4% – spotrebný tovar a maloobchod; 3,8% – zdravotníctvo a farmácia; 3,2% – doprava, automobilový priemysel a logistika; 13,3% – iné
Veľkosť spoločnosti: 30,8% – viac ako 1000 zamestnancov; 50,4% – menej ako 250 zamestnancov; 16,4% – 250-1000 zamestnancov; 2,4% – neuvedené/neviem
Pracovná pozícia: 42,0% – manažér; 37,7% – riaditeľ; 12,5% – Account Executive / asistent/ka; 7,7% – neuvedené/neviem

KĽÚČOVÉ GLOBÁLNE ZISTENIA:

1. Globálne investície do PR celkovo:
a. 20,1% – vzrastajú
b. 41,7% – ostávajú rovnaké
c. 18,8% – klesajú
d. 19,4% – neuvedené alebo neviem

2. Regionálne investície do PR / výdaje:
a. Ázijsko-pacifický región (15,4% nárast, 17,4% nezmenené, 6,5% pokles)
b. Afrika (10,5% nárast, 19,1% nezmenené, 4,6% pokles)
c. Latinská Amerika (11,6% nárast, 16,2% nezmenené, 5,9% pokles)
d. Rusko a Eurázia (10,5% nárast, 17,2% nezmenené, 6,7% pokles)
e. Severná Amerika (10,8% nárast, 26,1% nezmenené, 7,0% pokles)
f. Stredný východ (7,7% nárast, 22,2% nezmenené, 5% pokles)
g. Stredná a východná Európa a juhovýchodná Európa (CEE & SEE) (10,7% nárast, 26,4% nezmenené, 10,5% pokles)
h. Západná Európa (10,1% nárast, 30% nezmenené, 12% pokles)

3. Globálne investície do PR celkovo (vo vybraných oblastiach):
a. Sociálne médiá a digitálne médiá (43,5% nárast, 35,7% nezmenené, 7,7% pokles)
b. Korporátna komunikácia, manažment reputácie (24,2% nárast, 50,6% nezmenené, 13,7% pokles)
c. Spoločenská zodpovednosť firiem (CSR) (16% nárast, 49,1% nezmenené, 11,7% pokles)
d. Krízová komunikácia (9,5% nárast, 58,8% nezmenené, 9,7% pokles)

4. Investície do dlhodobého kontraktu vs. projektová spolupráca s PR agentúrou
a. Projektová spolupráca (17,1% nárast, 36,5% nezmenené, 18,9% pokles)
b. Dlhodobý kontrakt (8,8% nárast, 39,1% nezmenené, 24% pokles)

5. Počet zamestnancov komunikačných tímov:
a. 23,5% – nárast
b. 55,5% – nezmenený
c. 15,6% – pokles
d. 5,5% – neuvedené / neviem

6. Viditeľnosť komunikačných aktivít na úrovni najvyššieho vedenia:
a. 41,9% – vzrastá
b. 45,8% – ostáva rovnaká
c. 6,1% – klesá
d. 6,2% – neuvedené / neviem

7. Vnímaná hodnota komunikačných aktivít (vzhľadom na komerčný úspech):
a. 49,5% – vzrastá
b. 37,9% – ostáva nezmenená
c. 6,2% – klesá
d. 6,4% – neuvedené / neviem

8. Počet spoločností, ktoré majú digitálnu stratégiu:
71,3% – majú
22,4% – nemajú

9. Je digitálna PR stratégia vašej spoločnosti integrovaná do celkovej komunikačnej stratégie?
a. 39,1% – je plne integrovaná
b. 52,9% – je čiastočne integrovaná, niektoré aspekty sú integrované
c. 6,2% – je úplne oddelená

10. Miera integrácie PR aktivít, ATL aktivít a stratégií pre sociálne médiá
a. 25,6% – plne integrované
b. 58,5% – čiastočne integrované
c. 9,7% – úplne oddelené

11. Hlavné ciele využívania sociálnych médií
a. 11% – vzrast predaja
b. 21,4% – zlepšenie reputácie
c. 22,1% – zvýšenie povedomia
d. 15,3% – budovanie pozitívnych referencií
e. 10% – zákaznícky servis
f. 5,1% – predvídanie trendov, noviniek či potenciálnych kontroverzných tém
g. 7,1% – schopnosť rýchlo reagovať na možné problémy
h. 5,6% – udržiavanie konkurencieschopnosti
i. 2,4% – iné

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.