Ambulantný predaj: CBA Slovakia radí obciam aj zákazníkom, ako sa nedať oklamať predajcami

LUČENEC, 24. októbra 2012 (tlacovasprava.sk) –  CBA Slovakia upozorňuje, že v období avizovaného zvýšenia cien komodít a potravín na svetových trhoch, bude lacný potravinový tovar z palúb vozidiel ambulantných predajcov pre Slovákov veľkým lákadlom. Nekorektný a doposiaľ ťažko postihnuteľný ambulantný predaj môže priamo ohroziť peňaženku a zdravie spotrebiteľov.

Chceme apelovať na tvorcov legislatívy, zástupcov miest a obcí a tiež na samotných spotrebiteľov, aby si uvedomili, aké riziká so sebou podozrivý a nekorektný ambulantný predaj nesie,“ hovorí Vladimír Kocúrek, viceprezident CBA Slovakia a dodáva: „Predaj potravinárskych výrobkov musí predsa spĺňať množstvo všeobecných, technických, hygienických a prevádzkových podmienok. Noriem, predpisov a nariadení je celá plejáda. My, ako prevádzkovateľ kamenných predajní, ich taktiež musíme dodržiavať.“

CBA Slovakia považuje za potrebné poukázať na to, že rozhodujúca kompetencia pri ambulantnom predaji prislúcha obciam a mestám, ktoré sú zo zákona zodpovedné nielen za aplikáciu tohto zákona, ale aj za uplatňovanie súvisiacich právnych predpisov. Vyplýva to zo Zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Obec je orgánom verejnej správy vo veciach ochrany spotrebiteľa. O výklad a praktickú aplikáciu zmienených zákonov a zákonov s nimi súvisiacich sme požiadali Ing. Evu Szabóovú, generálnu sekretárku Zväzu obchodu a cestovného ruchu. Zo stručného zhrnutia inak veľmi rozsiahlej legislatívy vyplynuli tieto odporúčania:

Odporúčania pre obce a mestá:

1. Mali by všeobecne záväzným nariadením vyčleniť priestory, na ktorých je možné realizovať ambulantný predaj.
2. Za užívanie vyčlenených verejných priestranstiev sú oprávnené požadovať platby za užívanie týchto verejných priestranstiev.
3. Mali by stanoviť trhový poriadok,  ktorý upravuje napríklad druh predávaných výrobkov, trhové dni či predajný a prevádzkový čas.
4. Ambulantný predajca musí mať potvrdenie a oprávnenie zo strany Živnostenského úradu, čo  je obec oprávnená a aj povinná už pri povolení takejto formy predaja skontrolovať.
5. Ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru, predajca by mal mať zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia.
6. Mali by uplatňovať Zákon 108/2000 Zz. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, najmä časti týkajúce sa výkonu trhového dozoru, ukladania pokút.
7. Obce a mestá sú nielen oprávnené, ale aj povinné kontrolovať splnenie hygienických a iných stanovených podmienok predaja.

Odporúčania pre spotrebiteľov:

1. Ambulantný predaj pri cestách a diaľniciach mimo obce je zo zákona zakázaný! Predávanie poľnohospodárskych prebytkov obyvateľmi obce pri hlavných ťahoch v obciach zákon nereguluje. Uvedomte si ale, že stojacim autom môžete blokovať dôležitú cestu.
2. Vystavované a skladované potraviny musia byť zabezpečené proti znečisteniu. Avšak potraviny predávané pri ceste ohrozujú splodiny z výfukových plynov a prach. Všímajte si vo vlastnom záujme hygienu predaja, obaly a balenie výrobkov.
3. Predávať potraviny z motorových vozidiel možno len vtedy, ak sú vozidlá na takúto činnosť technicky a hygienicky prispôsobené tak, aby nebola narušená kvalita a bezpečnosť potravín. Ako konkrétne, to zákon neurčuje. Všímajte si aspoň, či majú vozidlá v lete chladiaci a mraziaci agregát a v zime, či nie je tovar poškodený mrazom a chladom.
4. Za kvalitu predávaných výrobkov a poskytovaných služieb voči spotrebiteľovi právne zodpovedá predávajúci. Na takýto predaj musí mať oprávnenie zo strany Živnostenského úradu a musí používať elektronickú registračnú pokladnicu s povinne zákonom stanovenými identifikačnými údajmi pre prípad reklamácie.
5. Venujte zvýšenú opatrnosť nákupu rizikového tovaru, ktorým sú čerstvé potravinárske výrobky podliehajúce rýchlej skaze (mliečne výrobky, čerstvé mäso a mäsové výrobky). Vždy si skontrolujte dátum výroby a dátum spotreby!
6. Pýtajte si doklad o zaplatení, pokladničný blok z fiskálnej registračnej pokladnice resp. schválené tlačivo. Skontrolujte si, či má všetky povinné náležitosti a či nejde len o fiktívny doklad.
7. Uvedomte si, že len s platným dokladom máte zákonný nárok na vrátenie tovaru a teda kúpnej ceny výrobku, reklamáciu. Máte tiež možnosť podať podnet na nečestného podnikateľa orgánom dozoru a kontroly, vrátane vyvodenia dôsledkov a sankčných postihov.

Na základe zdokumentovaného podnetu CBA Slovakia už Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) v Lučenci vykonala úradnú kontrolu ambulantného predaja potravín živočíšneho pôvodu v obci Mýtna. RVPS v reakcii na podnet CBA Slovakia konštatovala, že „na základe kontrolných zistení, považuje podanie za opodstatnené a voči kontrolovanému subjektu bude zahájené správne konanie vo veci uloženia pokuty.“

Celá správa tu.

O CBA Slovakia

Obchodná spoločnosť CBA Slovakia, s.r.o. Lučenec vznikla v roku 2003, aj keď podnikateľské aktivity jej zakladateľov siahajú až do roku 1992. V súčasnosti prevádzkuje dva veľkoobchodné sklady a 334 maloobchodných prevádzok po celom území SR, členených do troch hlavných maloobchodným reťazcov CBA Potraviny, Cent Supermarket CBA a Diskont CBA. Spoločnosť zamestnáva približne 2 400 zamestnancov a je členom nákupnej aliancie CBA SK.

Iveta Erdélyiová
Marketingový manažér
CBA Slovakia, s.r.o.
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
Tel.: +421 47 431 64 30
Fax: +421 47 431 64 80
mobil: +421 910 961 777
mail: iveta.erdelyiova@cba-slovakia.sk
http://www.cba-slovakia.sk

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.