Analýza Slovak Credit Bureau potvrdzuje, že očakávaný nárast počtu bankrotov v roku 2012 sa nepotvrdil

BRATISLAVA,  9. januára 2013 (tlacovasprava.sk) – SCB – Slovak Credit Bureau, s.r.o. spracovalo na základe rozhodnutí konkurzných súdov analýzu vývoja počtu a podielu vyhlásených konkurzov a povolených reštrukturalizácií za rok 2012 a jej závery porovnalo s rokom 2011.

V roku 2012 sme v porovnaní s rokom 2011 zaznamenali tendenciu k miernemu poklesu počtu a podielu vyhlásených konkurzov ako aj povolených reštrukturalizácií. Nepotvrdil sa všeobecne očakávaný nárast počtu bankrotov (najmä tzv. veriteľských) v súvislosti s prijatím zákona č. 348/2011 Z. z., ktorým sa novelizoval a doplnil zákon o konkurze a reštrukturalizácii.

Do analýzy vstupovali podnikateľské subjekty a fyzické osoby – živnostníci, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz (vrátane subjektov, kde bola najskôr povolená reštrukturalizácia, ale následne bolo reštrukturalizačné konanie zastavené a bol vyhlásený konkurz), resp. ktorým bola povolená reštrukturalizácia (a reštrukturalizačné konanie trvá) a zároveň bolo možné tieto subjekty jednoznačne identifikovať (tie, ktoré majú pridelené IČO).

Vývoj počtu a podielu vyhlásených konkurzov
V roku 2012 sme zaznamenali 362 vyhlásených konkurzov, čo predstavuje oproti roku 2011 (392 vyhlásených konkurzov) ich pokles o 30, t. j. o 7,65 % . Ich počet zároveň nedosiahol úroveň z roku 2010, kedy bolo vyhlásených 375 konkurzov.ň

Vývoj počtu vyhlásených konkurzov bol počas roku 2012 a najmä v jeho prvej polovici výrazne nerovnomerný. V prvom štvrťroku bolo vyhlásených až 120 konkurzov, čo predstavuje najvyšší kvartálny počet za celé obdobie, počas ktorého spoločnosť SCB – Slovak Credit Bureau, s.r.o. analyzuje vývoj konkurzov, t. j. od roku 2006. Naopak v druhom štvrťroku sme zaznamenali veľmi nízky počet vyhlásených konkurzov – iba 62 (za posledné štyri roky bol taký nízky počet vyhlásených konkurzov iba v prvom kvartáli roku 2009 – t.j. pred nástupom hospodárskej krízy). Vysoký počet vyhlásených konkurzov v prvom štvrťroku pripisujeme reakcii na zmenu konkurznej legislatívy, ktorá od 1. 1. 2012 okrem iného zjednodušila podmienky preukazovania platobnej neschopnosti dlžníkov veriteľmi.

Vývoj počtu vyhlásených konkurzov bol opätovne v jednotlivých sekciách ekonomických činností a v jednotlivých krajoch rozdielny. V nasledovných štatistikách nie sú zahrnuté podnikateľské subjekty a fyzické osoby – živnostníci, ktorí nemali uvedený predmet svojej činnosti kódom SK NACE, resp. nemali uvedené svoje sídlo.

Najväčší počet vyhlásených konkurzov bol v obidvoch rokoch (rovnako ako v predchádzajúcich rokoch) a s rovnakým poradím v troch sekciách: veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov (sekcia G); priemyselná výroba (sekcia C) a stavebníctvo (sekcia F). V priebehu roku 2012 sme však zaznamenali zmeny vo vývoji počtu vyhlásených konkurzov v týchto sekciách. V druhom štvrťroku 2012 sa stalo iba druhý krát za celé obdobie, počas ktorého analyzujeme vývoj počtu vyhlásených konkurzov za jednotlivé štvrťroky a roky, t. j. od roku 2006, že bol vyhlásený vyšší počet konkurzov v stavebníctve (13) ako v odvetviach priemyselnej výroby (9). Prvý krát sa takýto stav objavil v druhom kvartáli roku 2007 (6 vyhlásených konkurzov v priemyselných odvetviach a 7 v stavebníctve). Nepriaznivý vývoj v stavebníctve naznačovali už štatistiky za prvý štvrťrok 2012, kedy sa počet vyhlásených konkurzov (18) priblížil ich počtu v priemyselných odvetviach (19). Spolu s odvetviami patriacimi do sekcie stavebníctvo sa počty vyhlásených konkurzov zvýšili aj v nadväzujúcich odvetviach – výroba betónu, stavebných prefabrikátov, dreva, činnosti v oblasti nehnuteľností. V treťom štvrťroku bolo viac vyhlásených konkurzov (21) v priemyselnej výrobe (sekcia C) ako vo veľkoobchode a maloobchode; oprave motorových vozidiel a motocyklov (sekcia G) – 20 vyhlásených konkurzov. Prvý krát sme takýto stav zaznamenali v druhom, treťom a štvrtom kvartáli roku 2009.
Naopak, najmenší počet vyhlásených konkurzov bol v obidvoch rokoch súčasne v štyroch sekciách: ostatné činnosti (sekcia S), dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov (sekcia E); vzdelávanie (sekcia P) a umenie, zábava a rekreácia (sekcia R). Ani jeden konkurz v obidvoch rokoch súčasne nebol vyhlásený v piatich sekciách ekonomických činností (sekcie B, D, O, T, U).

*sekcie (zoskupenia) ekonomických činností podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov (sekcia G); priemyselná výroba (sekcia C); stavebníctvo (sekcia F); činnosti v oblasti nehnuteľností (sekcia L); doprava a skladovanie (sekcia H); odborné, vedecké a technické činnosti (sekcia M); poľnohospodárstvo, poľovníctvo a rybolov (sekcia A); ubytovacie a stravovacie služby (sekcia I); administratívne a podporné služby (sekcia N); informácie a komunikácia (sekcia J); dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov (sekcia E); vzdelávanie (sekcia P); zdravotníctvo a sociálna pomoc (sekcia Q); ostatné činnosti (sekcia S); umenie, zábava a rekreácia (sekcia R); finančné a poisťovacie činnosti (sekcia K); ťažba a dobývanie (sekcia B); dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu (sekcia D); verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie (sekcia O); činnosti domácností ako zamestnávateľov; nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary a služby na vlastné použitie (sekcia T) a činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení (sekcia U).

Z hľadiska podielu počtu vyhlásených konkurzov k počtu subjektov realizujúcich svoju podnikateľskú činnosť v danom odvetví boli v obidvoch porovnávaných rokoch najrizikovejšie štyri sekcie: dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov (sekcia E); priemyselná výroba (sekcia C); činnosti v oblasti nehnuteľností (sekcia L) a doprava a skladovanie (sekcia H).

Poradie krajov sa z hľadiska počtu vyhlásených konkurzov v roku 2012 výrazne neodlišovalo od ich poradia v roku 2011. V obidvoch rokoch bol (rovnako ako aj v predchádzajúcich analyzovaných obdobiach) vyhlásený výrazne najvyšší počet konkurzov v Bratislavskom kraji. Naopak, najmenšie počty konkurzov boli vyhlásené v Trenčianskom, Nitrianskom, Trnavskom a Košickom kraji.

Aj z hľadiska podielu počtu vyhlásených konkurzov k počtu subjektov realizujúcich svoju podnikateľskú činnosť v danom kraji bol najrizikovejším v roku 2012 Bratislavský kraj (v roku 2011 Prešovský kraj). Naopak, najnižšie podiely vyhlásených konkurzov boli v obidvoch porovnávaných rokoch v Nitrianskom a Trenčianskom kraji.
Vývoj počtu a podielu povolených reštrukturalizácií
V roku 2012 bolo povolených 90 reštrukturalizácií. Oproti roku 2011 (99 povolených reštrukturalizácií) je to pokles o 9, t. j. o 9,09 % (graf č. 4) a oproti roku 2010 (kedy bolo najviac povolených reštrukturalizácií – 101) pokles o 11, t. j. o 10,89 %. V porovnaní s počtom vyhlásených konkurzov je dlhodobo zrejmé, že reštrukturalizácie sa ako alternatíva konkurzov využívajú v relatívne malej miere.

V priebehu roku 2012 sme zaznamenali rovnako ako pri konkurzoch ich najvyšší počet nielen za prvý štvrťrok 2012, ale aj za celé obdobie, počas ktorého spoločnosť SCB – Slovak Credit Bureau, s.r.o. analyzuje vývoj konkurzov, t. j. od roku 2006. Rovnako v druhom štvrťroku 2012 bol povolený taký nízky počet reštrukturalizácií, ako za posledné štyri roky iba v prvom a druhom kvartáli 2009.

Najväčší počet povolených reštrukturalizácií bol v obidvoch rokoch a s takmer rovnakým poradím (obdobne ako pri vyhlásených konkurzoch) v troch sekciách (graf č. 5): priemyselná výroba (sekcia C, ktorá bola v roku 2011 druhá v poradí), veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov (sekcia G, ktorá bola v roku 2011 prvá v poradí) a stavebníctvo (sekcia F).

Naopak, najmenší počet povolených reštrukturalizácií sme v roku 2012 a 2011 súčasne zaznamenali v sekciách informácie a komunikácia (sekcia J) a zdravotníctvo a sociálna pomoc (sekcia Q). V piatich sekciách ekonomických činností nebola v obidvoch rokoch súčasne povolená ani jedna reštrukturalizácia (sekcie O, P, S, T, U).

Z hľadiska podielu počtu povolených reštrukturalizácií k počtu subjektov realizujúcich svoju podnikateľskú činnosť v danom odvetví boli v obidvoch porovnávaných rokoch súčasne na prvých miestach dve sekcie: dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov (sekcia E) a priemyselná výroba (sekcia C).

Najviac reštrukturalizácií bolo v obidvoch porovnávaných rokoch povolených v Bratislavskom a Banskobystrickom kraji. Naopak, najmenej ich bolo povolených v roku 2012 v Nitrianskom a v roku 2011 v Trnavskom kraji. V Banskobystrickom kraji sme zároveň zaznamenali v týchto rokoch aj najvyšší podiel počtu povolených reštrukturalizácií k počtu subjektov realizujúcich svoju podnikateľskú činnosť v danom kraji.

O spoločnosti SCB – Slovak Credit Bureau:

Spoločnosť SCB – Slovak Credit Bureau zabezpečuje na Slovensku prevádzku dvoch slovenských úverových registrov, bankového a nebankového, prostredníctvom ktorých si banky a stavebné sporiteľne, resp. leasingové a splátkové spoločnosti overujú bonitu a schopnosť svojich klientov splácať budúce záväzky. Obom registrom SCB – Slovak Credit Bureau zabezpečuje aj technický servis a služby klientskych centier. Spoločnosť SCB – Slovak Credit Bureau je prevádzkovateľom významného informačného portálu Univerzálny register Plus obsahujúceho komplexné informácie o všetkých subjektoch na Slovensku, vrátane informácií o ich platobnej disciplíne.
Spoločnosť SCB – Slovak Credit Bureau bola založená v máji 2004 a jediným akcionárom je medzinárodná skupina CRIF, štvrtý najväčší prevádzkovateľ úverových registrov a systémov pre podporu úverového rozhodovania na svete.

Media In – PR agentúra

Zuzana Lacová
zuzana.lacova@cohnwolfe.sk
Mobil: 0911 229 399

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.