RM – S Market radí, ako jednoducho previesť nechcené cenné papiere a akcie z čias kupónovej privatizácie

BRATISLAVA, 11. januára 2013 (tlacovasprava.sk) – Vlastníte cenné papiere ešte z čias kupónovej privatizácie? Mnohé z nich už nemajú žiadnu trhovú hodnotu, ale pozor! Aj tak musíte platiť poplatok za vedeniu účtu. Ak sa chcete tomuto poplatku vyhnúť, môže ešte stále – avšak len do konca tohto roka – požiadať o bezodplatný prevod týchto papierov na Fond národného majetku.

„Ešte stále je veľa ľudí, ktorí o povinnosti platiť poplatky a ani o možnosti elegantne sa týchto bezcenných papierov zbaviť, nevedia. Našim cieľom teda je upozorniť ich na to, aby si preverili, či nie sú majiteľmi účtu v Centrálnom depozitári cenných papierov. Na tomto účte môžu mať vedené zaknihované cenné papiere, ktoré pre nich nemajú z rôznych dôvodov hodnotu. Pritom minimálny poplatok, ktorý musia zaplatiť za vedenie účtu v evidencii CDCP je 12 Eur, ale – možno spadajú aj do kategórie, keď od nich bude CDCP požadovať až 198 Eur.“, uviedla predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka RM- S Market, Ing. Elena Osuská.

Zákonom č. 160/2009 Z. z. bol novelizovaný zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. Nové ustanovenia umožňujú majiteľom cenných papierov ponúknuť cenné papiere o ktoré nemajú záujem na prevod fondu. Táto možnosť však platí už len do konca roka 2013!

Pritom mnohí o tom, že sú majiteľmi cenných papierov, ani nemusia vedieť. Kto si chce overiť, či vlastní takýto cenný papier, môže tak urobiť osobne alebo prostredníctvom plnomocenstva priamo na pracoviskách RM-S Marketu či na vybraných pracoviskách Slovenskej pošty pod odbornou garanciou RM-S Marketu. Tam požiada o výpis zo svojho majetkového účtu a následne sa môže rozhodnúť, ktoré akcie chce previesť – všetky, alebo len niektoré.

Ak teda zistíte, že vaše cenné papiere sú bezcenné a nechcete za ne každý rok platiť poplatky, môžete požiadať o ich bezplatný prevod na viacerých miestach po celom Slovensku. „Dá sa to urobiť na pracoviskách RMS–Market, ktorých majú občania k dispozícii 5 – dve v Bratislave, potom v Nitre, v Žiline a v Košiciach, alebo na vybraných pracoviskách Slovenskej pošty. Pre bezproblémové vybavenie prevodu je potrebné priniesť si so sebou občiansky preukaz. V prípade zmien osobných údajov aj doklady preukazujúce vykonanú zmenu.“, vysvetľuje člen predstavenstva a právnik RM – S Market, Mgr. Martin Vrzgula.

V prípade, že sa z akéhokoľvek dôvodu nechcete alebo nemáte čas venovať tejto problematike, môžete bez problémov splnomocniť vami vybranú blízku osobu. Na základe splnomocnenia s úradne overeným podpisom môže za vás vykonať všetky úkony, ale nielen to.

Člen predstavenstva a riaditeľ informačných technológií spoločnosti RMS–Market Ing. Marián Stančík dodáva: „Zastupovať vás môže aj naša spoločnosť RM-S Market. Stačí, ak vyplníte splnomocnenie, kde uvediete aké cenné papiere chcete previesť na Fond národného majetku a s overeným podpisom tento doklad pošlete na adresu našej spoločnosti. Všetko potrebné už potom vybavíme za vás“.

V prípade prevodu cenných papierov na FNM, tento preberá za prevodcu poplatky za vedenie účtu za rok v ktorom došlo k prevodu a maximálne za dva kalendárne roky predchádzajúce tomuto roku. V prípade, ak ste poplatok už zaplatili a rozhodli ste sa pre prevod, FNM vám poplatok vráti.

Skôr ako sa rozhodnete, máte unikátnu a mimoriadne jednoduchú možnosť, ako sa o všetkých podrobnostiach informovať. Volajte bezplatne na číslo spoločnosti RMS – Market *2013, ktoré je dostupné zo všetkých mobilných sietí. Z pevnej linky môžete rovnako telefonovať na bezplatné čísla 0800 888 250 alebo 0800 888 260, na ktorých získate odpovede na všetky otázky súvisiace s bezodplatnými prevodmi.

Vydal: RM-S Market, o.c.p., a.s.

RM – S Market, o.c.p., a.s. je obchodníkom s cennými papiermi od roku 2001 a od roku 2004 je členom CDCP. Má bohaté skúsenosti s retailovej klientelou, pozná proces 1. a 2. vlny kupónovej privatizácie. Proces bezodplatných prevodov na účet FNM SR zabezpečuje na základe zmluvy, ktorá bola uzatvorená na základe výsledkov verejného výberového konania v r. 2009.
PR Servis: Advantage, spol. s r.o, 02/5443 0478, 0911/422 120, office@advantage.sk

 Základné informácie

Bezodplatný prevod cenných papierov na účet Fondu národného majetku SR

Proces bezodplatných prevodov na majetkový účet FNM SR prebieha od 1. 10. 2009 a končí 31. 12. 2013. Na základe platných právnych predpisov upravujúcich tento proces, má každá fyzická osoba právo ponúknuť bezodplatne fondu zaknihované cenné papiere a fond je povinný takúto ponuku prijať . V prípade úspešného prevodu cenných papierov na majetkový účet FNM SR, fond preberá záväzky prevodcu (občana) spojené s evidenciou cenných papierov za kalendárny rok, v ktorom došlo k prevodu, a za dva kalendárne roky predchádzajúce tomuto roku. Proces bezodplatných prevodov zabezpečuje spoločnosť RM – S Market, o. c p., a. s.  v spolupráci so  Slovenskou poštou a.s.

O prevod cenných papierov na účet FNM SR môžete požiadať osobne na niektorom z pracovísk alebo sa môžete pri úkonoch nechať zastúpiť na základe plnej moci s vaším úradne overeným podpisom.

Naším cieľom je pripomenúť všetkým obyvateľom Slovenskej republiky, že môžu byť majiteľmi účtu cenných papierov v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. (CDCP SR), resp. u niektorého člena CDCP SR. Na tomto účte môžu mať vedené zaknihované cenné papiere, ktoré pre nich nemajú z rôznych dôvodov hodnotu. Vzhľadom na súčasne platné cenníky služieb jednotlivých subjektov kapitálového trhu je väčšina majiteľov účtu povinná platiť poplatky súvisiace s vedením účtu. Pre názornú ilustráciu uvádzame výšku poplatkov za vedenie účtu v CDCP SR – min. 12 € – max. 198 € vrátane DPH.
Každý občan má možnosť preveriť si existenciu majetkového účtu cenných papierov, aj hodnotu ním vlastnených cenných papierov. Ak uváži, že tieto cenné papiere pre neho nemajú hodnotu, môže sa rozhodnúť, že  využije možnosť bezodplatného prevodu týchto cenných papierov na účet Fondu národného majetku SR (ďalej len „FNM SR, resp. Fond“). Tak sa zbaví povinnosti platiť poplatky spojené s ich vedením.

Užitočné linky
Informácie o bezodplatnom prevode
– web stránka Fondu národného majetku SR: http://www.natfund.gov.sk/
– web stránka RM – S Market, o.c.p., a.s.: http://www.rmsmarket.sk/
– web stránka Centrálneho depozitára cenných papierov SR , a.s.: http://www.cdcp.sk/
– služba na overenie existencie účtu pre FO: https://www.cdcp.sk/prevodFNM/index.php
(služba poskytuje informáciu o existencii/neexistencii účtu majiteľa a informáciu o tom, či je účet prázdny, alebo sú na ňom vedené cenné papiere (minimálne 1 kus), avšak bez uvedenia bližšej špecifikácie cenných papierov alebo počtu kusov)

Zoznam pracovísk Slovenskej pošty, ktoré vykonávajú prevody cenných papierov na účet FNM SR
– web stránka Slovenskej pošty a.s.: http://www.posta.sk/

Zoznam obchodníkov s cennými papiermi
– web stránka Národnej banky Slovenska: http://www.nbs.sk/

Informácie o obchodovaní s cennými papiermi
– web stránka Burzy cenných papierov SR ,a .s.: http://www.bsse.sk/

Informácie o spoločnostiach
web stránka Obchodného registra Slovenskej republiky: http://www.orsr.sk/

Prevod nechcených CP

1.) z evidencie CDCP SR na FNM SR
navštívte vybrané pracoviská Slovenskej pošty pod odbornou garanciou RM-S Market alebo priamo pracoviská spoločnosti RM-S Market, ktoré sú on-line prepojené s evidenciou CDCP a požiadajte o prevod tzv. „bezcenných“ cenných papierov na FNM.
Pre úspešné vybavenie prevodu je potrebné, aby ste si priniesli so sebou osobné doklady (občiansky preukaz). využite možnosť zastupovania spoločnosťou RM-S Market. V takomto prípade vyplňte plnomocenstvo, kde uvediete aké cenné papiere chcete previesť na FNM SR, overte podpis na plnomocenstve a zašlite ho do spoločnosti RM-S Market. Všetky ostatné činnosti vykoná RM-S Market za Vás. Pri vypĺňaní plnomocenstva budete potrebovať výpis z účtu majiteľa cenných papierov, ktorý Vám zaslal Centrálny depozitár cenných papierov spolu s faktúrou za vedenie účtu. Ak výpis nemáte k dispozícii, navštívte niektoré zo špecializovaných pracovísk a tam požiadajte o prevod cenných papierov na FNM. v prípade že z nejakého dôvodu nechcete alebo nemôžete využiť zastupovanie spoločnosťou RM-S Market, môžete splnomocniť Vami vybranú blízku osobu. Táto osoba bude musieť navštíviť niektoré zo špecializovaných pracovísk a tam Vás bude zastupovať na základe plnomocenstva s úradne overeným podpisom.

2.) z evidencie Člena CDCP SR na FNM SR

Navštívte Člena CDCP SR, ktorý Vám vedie majetkový účet. Požiadajte o výpis z účtu cenných papierov a podajte príkazy na prevode nechcených cenných papierov na FNM SR.

S vyhotoveným výpisom navštívte niektoré z pracovísk z RM-S Marketu alebo Slovenskej pošty pod odbornou garanciou RM-S Market, kde podpíšete zmluvu o bezodplatnom prevode CP na FNM SR
3.) prevod zdedených cenných papierov

Dozorná rada CDCP schválila dňa 6. 12. 2012 Dodatok č. 3 k Cenníku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť 7. 12. 2012. V zmysle predmetného dodatku je : „ Vedenie účtu majiteľa cenných papierov pre zosnulého bezodplatné.“

Kto napriek uvedenému má záujem previesť zdedené cenné papiere, musí dodržať nasledujúci postup:

1. cenné papiere zomrelého musia byť zahrnuté v právoplatnom osvedčení o dedičstve. Ak cenné papiere nie sú zahrnuté v právoplatnom osvedčení o dedičstve, musí dedič/dedičia požiadať o obnovu dedičského konania z dôvodu novoobjaveného majetku, t.j. cenných papierov zomrelého;

2. originál alebo úradne overená fotokópia osvedčenia o dedičstve je prílohou požiadavky na prevod cenných papierov. V osvedčení o dedičstve musí byť uvedené, ktorý dedič (dedičia) dedí cenné papiere zomrelého. Výpis z majetkového účtu zomrelého, v prípade riešenia/obnovenia dedičského konania bude poskytnutý výhradne notárovi, ktorý ako súdny komisár prejednáva dedičstvo, resp. príslušnému súdu;

3. dedič musí uskutočniť prechod cenných papierov z účtu zomrelého na svoj účet. Ak nemá otvorený účet, je potrebné, aby si tento účet otvoril. Potom môže uskutočniť prechod cenných papierov z účtu zomrelého na svoj účet (za otvorenie majetkového účtu a prechod cenných papierov dedič platí poplatky podľa cenníka CDCP SR resp. člena CDCP SR);

O vykonanie prechodu cenných papierov môžete požiadať:
– Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s., ul. 29.augusta 1/A, 814 80 Bratislava;
http://www.cdcp.sk/general/sluzby.php#dedicstvo
CDCP je možné o vykonanie prechodu požiadať iba písomne  za predpokladu, že dedič má zriadený  účet.  Zriadenie účtu poskytuje  CDCP  od 1. 1. 2012 iba na EXPOZITÚRE v sídle spoločnosti na ul. 29. augusta 1/A v Bratislave. Žiadne iné služby sa na EXPOZITÚRE  fyzickým osobám neposkytujú.
– Niektorého z členov CDCP SR
http://www.cdcp.sk/general/cinnost.php#zoznam_clenov

Služby spojené s prechodom cenných papierov z majetkového účtu zomrelého na majetkový účet fyzickej osoby – dediča, sú spoplatnené. V prípade, že dedič následne bezodplatne prevedie tieto cenné papiere na FNM, FNM po predložení relevantných pokladničných, resp. iných účtovných dokladov o úhrade poplatkov za vykonané služby a na základe doručenej žiadosti na úhradu poplatkov, poplatky dedičovi uhradí.

Aby sme predišli nedorozumeniam uvádzame, že FNM nebude uhrádzať poplatky spojené s obnovením dedičského konania, resp. iné hradené notárovi resp. súdu, poplatky spojené s overením listín a podpisov.

Úhrada poplatkov

FNM SR preberá záväzky Prevodcu (občana) zaplatiť poplatky spojené s evidenciou CP podľa § 105 zákona č. 566/2001 Z. z. (ďalej len „evidencia CP“) za kalendárny rok, v ktorom došlo k prevodu CP a za dva kalendárne roky predchádzajúce tomuto roku, ako aj záväzky prevodcu zaplatiť poplatky spojené s registráciou prevodu CP a/alebo iné poplatky podľa rozhodnutia FNM SR (ďalej len „prevzatie“); v prípade, ak už boli záväzky prevodcu zaplatené, FNM SR sa zaväzuje k náhrade poplatkov.
V prípade, ak boli na tom istom majetkovom účte Prevodcu evidované aj iné cenné papiere, než tie, ktoré previedol na majetkový účet FNM SR, fond sa zaväzuje na zaplatenie iba pomernej časti poplatkov zodpovedajúcej iba skutočne prevedeným cenným papierom.
Pre odstránenie pochybností uvádzame, že Prevodca nemá nárok na prevzatie a/alebo náhradu záväzkov Nadobúdateľom vo vzťahu k neprevádzaným CP.
V prípade bezodplatného prevodu cenných papierov z evidencie Člena na FNM SR, sa fond zaväzuje uhradiť sumy podľa predchádzajúcich odsekov (ďalej len „poplatky“) výlučne vo výške určenej v dokladoch, ktoré potvrdzujú úhradu poplatkov (ďalej len „potvrdenie o poplatkoch“). Potvrdenie o poplatkoch vystaví príslušný Člen, z ktorého evidencie občan realizoval bezodplatný prevod.
Fond sa zaväzuje uhradiť poplatky najneskôr do 30.6. kalendárneho roka, nasledujúceho po roku, v ktorom bol registrovaný prevod, pokiaľ fond obdrží od Prevodcu úplné a správne potvrdenie/potvrdenia o poplatkoch, najneskôr do 31.3. kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol registrovaný prevod.

Kde vykonať prevod CP na účet FNM SR

Pracoviská RM – S Market:
Bratislava, Nitra, Košice, Žilina
Pracoviská Slovenskej pošty pod odbornou garanciou RM-S Market:
O bezodplatný prevod je možné požiadať na 42 vybraných pracoviskách Slovenskej pošty.
Pracoviská sú rozmiestnené tak, aby bola zabezpečená dostupnosť služby v každom regióne SR.
Všetky tieto pracoviská sú označené informačnou tabuľou, ktorá je umiestnená na dobre viditeľnom mieste (vestibul pošty, pred vchodom do budovy). Nájdete tam informácie o tom:
kde konkrétne je služba poskytovaná (číslo kancelárie alebo priehradky, poschodie),
aké sú otváracie hodiny, o popise činností, ktoré je potrebné vykonať pre úspešnú realizáciu služby.

pracoviska 1

pracoviska 2

Zjednodušená komunikácia RM-S Market s klientmi

Pre podrobnejšie informácie je možné volať bezplatne z územia SR v čase otvorenia pracovísk.
*2013 (dostupné zo všetkých mobilných sietí) alebo z pevných sietí na bezplatné telefonické linky 0800 888 250 alebo 0800 888 260. Pre poštový styk v rámci SR využite novú zjednodušenú adresu:

ZO ZAHRANIČIA LEN:

RM-S Market, o.c.p., a.s.
Nám. SNP 14, P.O. Box 127
810 00 Bratislava 1
Slovensko

*2013 prevádzkuje One Smart Star Slovakia – http://www.mudrahviezda.sk
Múdra hviezda OSSN® (One Smart Star Number) je unikátna inovatívna marketingová služby, ktorá prostredníctvom jediného ľahko zapamätateľného znaku združuje komunikáciu telekomunikačnú, poštovú zásielkovú a internetovú.
Telekomunikačná služba poskytuje volanie cez ľahko zapamätateľný znak *XXXX na bezplatné čísla 0800 xxx xxx.
Poštová zásielka nahrádza poštovú adresu znakom *XXXX,
Internetová komunikácia uľahčuje e-mailovú komunikáciu použitím unifikovaného znaku v e-mail adrese *XXXX@domenauzivatela.sk.

plnomocenstvo

PARTNERI
Slovak Telekom, a.s.
Orange Slovensko, a.s.
Telefónica Slovakia, s.r.o.
Slovenská pošta, a.s.

KONTAKTY

Ing. Elena OSUSKÁ, predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka RM – S Market, o.c.p., a. s.
Pracovné skúsenosti Ing. Eleny Osuskej súvisiace s kapitálovým trhom siahajú do obdobia roku 1994, keď zodpovedala za chod registračných miest kupónovej privatizácie v Bratislavskom kraji. Neskôr riadila chod pracovísk, ktoré vykonávali činnosť pre RM – Systém Slovakia a.s. Bratislava a Stredisko cenných papierov SR Bratislava a.s.. Získané pracovné skúsenosti zhodnocuje v spoločnosti RM – S Market, o.c.p., a.s., kde sa významnou mierou podieľa na budovaní a rozvíjaní služieb, ktoré spoločnosť poskytuje svojim klientom ako člen CDCP SR.
e-mail: osuska@rmsmarket.sk
tel. 02 / 59329211, 02 / 59329317

Ing. Marián STANČÍK, člen predstavenstva a riaditeľ informačných technológií
Ing. Marián Stančík pracuje v spoločnosti RM – S Market, o.c.p., a.s. od roku 2002 v pozícií riaditeľa informačných technológií. Od roku 2008 je ako člen predstavenstva súčasťou vrcholového manažmentu spoločnosti. V nej zodpovedá za informačné technológie. V rokoch 1994–2002 pôsobil v spoločnosti RM – S Systém Slovakia a.s. a SBCP, a.s. ako analytik a vedúci obchodovania.
e-mail: stancik@rmsmarket.sk
tel.: 02 / 59329211, 02 / 59329323

Mgr. Martin VRZGULA, člen predstavenstva a právnik RM – S Market, o.c.p., a.s.
Mgr. Martin Vrzgula pracuje v spoločnosti RM – S Market, o.c.p., a.s. od roku 2001 v pozícii právnik spoločnosti a od roku 2008 je ako člen predstavenstva súčasťou vrcholového manažmentu spoločnosti. V spoločnosti zodpovedá za vybavovanie kompletnej právnej agendy spoločnosti a compliance.
e-mail: vrzgula@rmsmarket.sk
tel.: 02 / 59329211, 02 / 59329512

Milan FELTOVIČ, riaditeľ One Smart Star Slovakia, s.r.o.
Má viac ako 15 ročné skúsenosti z oblasti telekomunikácií a informačných technológií v medzinárodných spoločnostiach. Pracoval na rôznych pozíciách ako projektový manažér, account manažér, obchodný manažér a riaditeľ spoločnosti vo firmách Alcatel, Lucent Technologies a AT&T. Pred založením spoločnosti One Smart Star Slovakia pracoval na IPTV projekte v spoločnosti SWAN. Od roku 2003 užšie spolupracuje s Izraelskými spoločnosťami so zameraním na špičkové technológie. Milan Feltovič sa osobne zameriava na technologické inovácie. Niektoré z jeho dielne sú na trhu známe.

Mr. Tzvika Friedman – Advisory Board Member
Tzvika Friedman is currently CEO of Alvarion (NASDAQ: ALVR), a position he has held since October 2005. Prior to that Mr. Friedman served for five years as Alvarion’s President and Chief Operating Officer, assuming responsibility for the myriad facets of the company’s day-to-day management including R&D, operations, sales, and marketing and customer service. Before that Mr. Friedman was Corporate Vice President and General Manager of the Next Generation Telephony and DCME division of ECI Telecom, and Vice President of Marketing and Sales of ECI Telecom’s SDH division. Mr. Friedman holds a masters degree in electrical engineering (M.Sc.E.E.) from Tel Aviv University and a Sloan Program Masters degree in management (M.Sc.M.) from the London Business School.

Hemy Tzubary – Co-Founder, CEO
Mr. Hemy Tzubary is Co-Founder and Chief Executive of One Smart Star™. Prior to that, Mr. Tzubary served as CFO and COO of ART – Advanced Recognition Technologies Inc, voice and handwriting recognition software company, where he oversaw the company’s daily operations, leading ART, to two private placements, as well as its later merger with ScanSoft Inc, a US NASDAQ listed company. Prior to that, he was controller at Global Trade Center, one of Eastern Europe’s largest real-estate developers. Mr. Tzubary has a BA in Business Administration from the Tel Aviv College of Management, and is a Certified Public Accountant in Israel.

David Sussan – Co-Founder, President
Mr. Sussan is Co-Founder and President of One Smart Star™. Prior to that he was the owner and CEO of Kesem Real Estate and Development Company. Established in 1989, Kesem provides planning and development services to a large range of commercial and governmental projects. Kesem also builds water storage facilities, and automated firefighting systems. Mr. Sussan studied electrical engineering and worked in the field several years prior to establishing Kesem Real Estate and Development.

Kontakt pre médiá:

email: milan.feltovic@onesmartstar.sk
tel: 0903/630 889
RM – S Market, o. c. p., a. s., Nám. SNP 14, P.O. Box 127, 810 00 Bratislava 1
+421-2-593 29 211, rmsmarket@rmsmarket.sk

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.