Vo finále Ceny Nadácie Orange 15 mimovládok, víťaz získa finančnú odmenu 10 000 eur

BRATISLAVA, 24. apríla 2013 (www.tlacovasprava.sk) – Nadácia Orange bude už po štvrtý raz odmeňovať mimovládne organizácie Cenou Nadácie Orange, ktorá je jediným ocenením svojho druhu na Slovensku. Odborné hodnotiace komisie vybrali do finálového kola 15 subjektov v troch kategóriách – vzdelávanie, sociálna inklúzia a komunitný rozvoj.

Slávnostné vyhlásenie víťazov Ceny Nadácie Orange za rok 2012 prebehne 25. apríla v Bratislave.

Udeľovanie Ceny Nadácie Orange už po štvrtý raz vzbudilo veľký záujem medzi mimovládnymi organizáciami. Toto unikátne ocenenie je príležitosťou, ako predstaviť odbornej a následne aj širokej verejnosti svoje aktivity a byť za dlhodobé pôsobenie ocenený. V aktuálnom ročníku sa o možnosť získať Cenu Nadácie Orange za rok 2012 uchádzalo 79 mimovládnych organizácií a do užšieho výberu za rok 2012 bolo nominovaných opäť 15 organizácií v troch kategóriách.

V kategórii Komunitný rozvoj sú na Cenu Nadácie Orange za rok 2012 nominovaní:

– Hasičský zbor Priekopa za zanietenosť, ktorú organizácia venuje svojim aktivitám, v rámci ktorých prepája rôzne cieľové skupiny. Za činnosť, ktorou sa snaží prispieť k prekonaniu tradičného pohľadu verejnosti na hasičské zbory. A za odvážny nápad vybudovať na Slovensku hasičské múzeum, čím napomáha zveľaďovaniu dedičstva a histórie ochrany pred požiarmi.

– Občianske združenie Misia mladých za Program pomoci v rodinám v núdzi, prostredníctvom ktorého organizácia pomáha riešiť krízové situácie rodín z celého regiónu Oravy. Aktivity organizácie nespočívajú v poskytovaní pasívnej pomoci, ale orientujú sa na zvyšovanie sebestačnosti rodín prostredníctvom jednoduchých, lokálnych riešení, ktoré umožňujú cieľovej skupine získať nové pracovné zručnosti. Do svojich aktivít sa organizácii od svojho vzniku darí zapájať čoraz väčší počet mladých dobrovoľníkov.

Rodinné centrum Ráčik za aktivity, ktoré vzišli pôvodne z materského centra a v priebehu rokov sa rozšírili na ďalšie generácie, takže teraz poskytuje ľuďom z Rače a okolia priestor na kvalitné trávenie voľného času. Za odvahu, ktorú preukázali pri boji o záchranu svojich priestorov počas troch rokov, v priebehu ktorých sa stali jediným funkčným materským centrom, ktoré aktívne existovalo aj bez strechy nad hlavou.

– Nezisková organizácia Záhrada – Centrum nezávislej kultúry za podporu súčasného a komunitného umenia prostredníctvom organizácie multižánrových kultúrnych akcií a za rozvoj kultúrneho a spoločenského života v meste Banská Bystrica. Rekonštrukciou budovy a revitalizáciou záhradného parku organizácia za pomoci miestnych dobrovoľníkov vytvorila podmienky pre tvorbu, prezentáciu a vzdelávanie v oblasti súčasného umenia a tiež rôznorodé aktivity širokej verejnosti.

– Združenie Slatinka za neúnavnú snahu komunikovať so samosprávou a s rôznymi partnermi a za zapájanie ľudí a verejnosti do diskusie a tvorby verejného priestoru. Už 15 rokov sa organizácia venuje ochrane zvyškov prírodných lokalít v urbanizovanom prostredí mesta Zvolen a výsledkom ich dlhoročného úsilia je aj projekt Mestského parku Lanice.

V kategórii Sociálna inklúzia sú na Cenu Nadácie Orange za rok 2012 nominovaní:

– Nezisková organizácia Áno pre život za inovatívny projekt v prístupe riešenia integrácie sociálne znevýhodnenej cieľovej skupiny osamelých tehotných žien v núdzi a matiek s deťmi, ktoré sú obeťami domáceho násilia. Pomoc cieľovej skupine organizácia poskytuje nielen prostredníctvom poradenských centier, ale takisto vytváraním chránených pracovísk, ktoré im poskytujú pracovné miesta s ohľadom na ich rodičovské povinnosti a znevýhodnenie.

– Nezisková organizácia Depaul Slovensko za prevádzkovanie nízkoprahovej nocľahárne, v ktorej poskytuje svojim klientom, ľuďom bez domova, nocľah, teplú večeru, raňajky, možnosť osprchovať sa, vymeniť, alebo oprať si šaty. Okrem toho im poskytuje sociálne poradenstvo, pomoc pri vybavovaní dokladov, hľadaní práce a pomoc pri hľadaní trvalého riešenia ich životnej situácie. Ide o jedinú veľkokapacitnú nízkoprahovú nocľaháreň pre bezdomovcov v Bratislave.

– Občianske združenie ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj za dlhodobé pôsobenie vo vylúčených komunitách a za poskytovanie komplexných integrovaných sociálnych služieb, zvyšovanie finančnej gramotnosti a poskytovanie rozmanitého vzdelávania dospelým, deťom a mládeži z týchto komunít. Organizácia svoje služby poskytuje všetkým vekovým kategóriám a prostredníctvom mentorského programu prepája obyvateľov komunít s miestnym majoritným obyvateľstvom.

– Občianske združenie Odyseus za poskytovanie nízkoprahových služieb ľuďom pracujúcich v sex-biznise, drogovo závislým, ľuďom s HIV, sexuálne aktívnym mladým ľuďom a experimentujúcim s drogami. Týmto cieľovým skupinám sa organizácia začala venovať ako prvá na Slovensku a za 15 rokov sa jej podarilo vypracovať programy, ktoré zabezpečujú potreby klientov/tiek na profesionálnej úrovni.

– SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien za kampaň Staroba sa nás dotýka, ktorá prispela k odtabuizovaniu staroby a budovaniu pozitívneho a reálneho obrazu o starobe, a za verejnú zbierku Lienka pomoci určenej na rozvoj terénnych a ambulantných služieb pre seniorov. Za upozorňovanie na problémy a možnosti seniorského veku a hľadanie ich konštruktívnych riešení, a organizovanie aktivít na podporu medzigeneračnej solidarity.

V kategórii Vzdelávanie sú na Cenu Nadácie Orange za rok 2012 nominovaní:

– Občianske združenie Človek v ohrození za podporu učiteľov v metodike efektívneho vyučovania v témach globálneho rozvojového vzdelávania. Za konštruktívny a citlivý prístup k začleneniu dôležitých spoločenských tém do školského vzdelávania a za dlhodobé vzdelávanie mladých lídrov a podpora občianskej angažovanosti mládeže v komunitách.

– Občianske združenie Partners for Democratic Change Slovakia (PDCS) za využívanie vzdelávania ako kľúčového nástroja na dosahovanie spoločenských zmien. Organizácia, ktorá je priekopníkom inovatívnych prístupov vo vzdelávaní svojimi aktivitami zároveň kultivuje komunikáciu medzi predstaviteľmi rôznych názorov.

– Nezisková organizácia P-MAT za dlhodobú a cieľavedomú prácu s nadanými deťmi v oblasti matematiky, fyziky a ďalších prírodných vied, v ktorej využíva neštandardné a neformálne formy výučby, ktoré podporujú samostatné objavovanie, nadšenie pre učenie a rozvoj sociálnych zručností. Za kontinuálnu prácu s mladými ľuďmi, ktorí sa v priebehu času menia na dobrovoľníkov pracujúcich pre organizáciu.

– Občianske združenie Poza školu za podporu a realizáciu vzdelávacích a voľnočasových aktivít pre deti a mládež v mimoškolskom prostredí a čase, za šírenie nových vzdelávacích programov v učiteľskej komunite a za synergickú spoluprácu školy, rodičov a mimovládnej organizácie v rámci komunity.

– Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní za dlhodobé pôsobenie organizácie zamerané na podporu reformy vzdelávania zdola. Za mnohostranné vzdelávanie pedagógov v moderných metódach vyučovania a za podporu občianskej angažovanosti mládeže.

V každej kategórii udelí Nadácia Orange ocenenie trom najlepším, a s ocenením sa spája nielen morálne, ale aj finančné ocenenie – pre víťaza je určená finančná odmena 10 000 eur, za druhé miesto si víťaz odnesie 5 000 eur a ocenený na treťom mieste získa 2 000 eur.

Autorom umeleckého stvárnenia ocenenia je výtvarník a vizuálny umelec Matej Gavula.

„Ľudia z mimovládnych organizácií si zaslúžia, aby sa o ich práci dozvedela široká verejnosť a boli pozitívnou inšpiráciou pre ostatných. Už poznáme pätnásť organizácií, ktoré postúpili do finálového rozhodovania, avšak naše uznanie si zaslúžia všetky, ktoré sa o Cenu Nadácie Orange uchádzali,“ uviedla správkyňa Nadácie Orange Andrea Cocherová.

Víťazi ocenenia budú vyhlásení 25. apríla 2013 na slávnostnom gala večere za prítomnosti nominovaných mimovládnych organizácií, členov hodnotiacich komisií, členov Správnej rady a predstaviteľov Nadácie Orange, zástupcov médií a pozvaných hostí.

Nadácia Orange je nezisková organizácia, ktorá realizuje filantropické aktivity s cieľom pomôcť riešiť problémy rôznych deficitných skupín spoločnosti na Slovensku. Pod názvom Konto Orange vznikla v roku 2002, pričom nadviazala na aktivity Konta Globtel, ktoré na slovenskom trhu pôsobilo od roku 1998. Aktivity Nadácie Orange sa sústreďujú na tri prioritné oblasti pôsobenia – vzdelávanie, sociálna inklúzia a komunitný rozvoj. Svoju podporu realizuje v rámci vlastných grantových programov a partnerstiev s mimovládnymi neziskovými organizáciami. Zakladateľom Nadácie Orange je spoločnosť Orange Slovensko, a. s. Nadácia Orange je súčasťou globálnej skupiny nadácií koordinovanej organizáciou Orange Foundation so sídlom v Paríži.

Juraj Kačo
RELATIONS CONSULTING s.r.o.
Dr. Vladimíra Clementisa 10
821 09 Bratislava
Tel.: +421 905 414 118
http://www.relationsconsulting.sk

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.