Stáž vo Francúzsku bola súčasťou Národného projektu – Budovanie kapacít regionálnej samosprávy pre implementáciu verejných politík prostredníctvom programov a projektov financovaných EÚ

ŽILINA, 27. mája 2013 (www.tlacovasprava.sk) – V dňoch 13. až 19. mája 2013 sa v rámci realizácie projektu s názvom názvom „Národný projekt – Budovanie kapacít regionálnej samosprávy pre implementáciu verejných politík prostredníctvom programov a projektov financovaných EÚ“ konala zahraničná stáž vo Francúzsku, konkrétne v mestách Štrasburg a Paríž.

Aktivita bola realizovaná s cieľom zabezpečiť výmenu skúseností s partnermi, ktorí susedia so SR a majú významné skúsenosti s implementáciou verejných politík prostredníctvom projektov financovaných z EÚ na regionálnej úrovni a spoznať významné inštitúcie Európskej únie.

Francúzsko patrí ku krajinám, ktoré majú najbohatšie skúsenosti s realizáciou projektov a programov financovaných EÚ. Rovnako Alsaský región patrí vo Francúzsku k najlepším realizátorom projektov financovaných zo zdrojov EÚ z hľadiska čerpania, počtu projektov a mnohých ďalších ukazovateľov. Tiež má cenné skúsenosti s budovaním kapacít regionálnej samosprávy v súvislosti s jej uplatnením sa v oblasti využívania zdrojov EÚ, organizačným a technickým zaistením procesov v projektovom riadení, administrácii operačných programov a v neposlednom rade s vykonávaním roly riadiaceho, či sprostredkovateľského orgánu, ktorú vykonáva, alebo sa na nej podieľa.

Počas stáže účastníci spoznali dôležité európske inštitúcie. Postupne boli predstavené Rada Európy, Európsky súd pre ľudské práva a Európsky parlament. Tiež navštívili a spoznali rôzne subjekty verejnej správy a organizácie tretieho sektora, ktoré sa podieľajú na implementovaní verejných politík, riadení programov a implementovaní projektov financovaných EÚ – predovšetkým Regionálnu radu Alsasko.

Predstavené, navštívené a spoznané boli viaceré projekty z rôznych oblastí, financované z ERDF aj ESF. Pri početných diskusiách bolo zodpovedaných množstvo otázok z danej problematiky, boli vytvorené podmienky pre výmenu skúsenosti, nadväzovanie partnerstiev. Všetky tieto skutočnosti vytvárajú predpoklady pre efektívne riadenie a čerpanie pomoci z EÚ v podmienkach samosprávnych krajov na Slovensku.

Martin KOSTOLNÝ
projektový manažér dodávateľa
EUROFORMES, a. s.
Vysokoškolákov 41, 010 08 Žilina, SK
tel./fax: +421 41 5252 000
gsm: +421 910 850 285
e-mail: kostolny@euroformes.eu
web: www.euroformes.eu

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. www.esf.gov.sk Priestor na vašu príležitosť.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
http://www.esf.gov.sk
Priestor na vašu príležitosť.

Dáta projektu:

Národný projekt – Budovanie kapacít regionálnej samosprávy pre implementáciu verejných politík prostredníctvom programov a projektov financovaných EÚ
ITMS kód: 27140130147

Všeobecné informácie:

V decembri 2011 začal Banskobystrický samosprávny kraj spolu s partnermi – Košickým, Prešovským, Trnavským a Žilinským samosprávnym krajom realizovať devätnásť mesačný projekt zlepšenia a rozvoja kapacít jednotlivých samosprávnych krajov, pri realizácii verejných politík a poskytovaní verejných služieb občanom prostredníctvom efektívneho riadenia programov a projektov financovaných EÚ resp. inými zdrojmi.

Cieľom projektu je vytvoriť efektívny mechanizmus na prípravu a implementáciu verejných politík v podobe systému riadenia pomoci. Prostredníctvom vzdelávacích kurzov sa postupne zvyšujú odborné zručností zamestnancov jednotlivých samosprávnych krajov (vrátane zamestnancov organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti). Po ukončení projektu bude na rôznej úrovni vyškolených až 495 zamestnancov, ktorí budú pripravení zvládať úlohy súvisiace s rozšírenými kompetenciami samosprávnych krajov s nástupom nového programového obdobia. Špecifickými výstupmi projektu budú vypracované štúdie, ktoré ako inovatívne nástroje umožnia samosprávnym krajom využívať pro-klientsky orientovaný prístup najmä pri projektoch a verejných službách.

Na realizáciu projektu s názvom „Národný projekt – Budovanie kapacít regionálnej samosprávy pre implementáciu verejných politík prostredníctvom programov a projektov financovaných EÚ“ získal Banskobystrický samosprávny kraj nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia vo výške 2 484 251,69 EUR, pričom celkový rozpočet projektu predstavuje 2 615 001,78 EUR.

Názov prijímateľa
Banskobystrický samosprávny kraj

Názov projektu
Budovanie kapacít regionálnej samosprávy pre implementáciu verejných politík prostredníctvom programov a projektov financovaných EÚ

Názov Operačného programu a ďalšie údaje o zdroji prostriedkov
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Kód výzvy: OP ZaSI NP 2010/4.1/02
ITMS kód projektu: 27140130147
Prioritná os: 4 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy,
opatrenie: 4.1 Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami

Miesto realizácie projektu (uveďte mesto/okres/samosprávny kraj)
Banská Bystrica/Banská Bystrica/Banskobystrický samosprávny kraj, Košice/Košice/Košický samosprávny kraj, Prešov/Prešov/Prešovský samosprávny kraj, Trnava/Trnava/Trnavský samosprávny kraj, Žilina/Žilina/Žilinský samosprávny kraj

Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie projektu: ddmmrrrr – ddmmrrrr)
01122011 – 31052013

Rozpočet projektu (celkové náklady na projekt a výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku)
Celkový rozpočet projektu: 2 615 001,78 EUR
Výška nenávratného finančného príspevku: 2 484 251,69 EUR
Zdroje prijímateľa: 130 750,09 EUR.

Spolupráca s partnermi (lokálni, regionálni alebo nadnárodní, sociálni partneri, MVO alebo iné súkromné subjekty a pod.)

V rámci projektu je vytvorené partnerstvo piatich samosprávnych krajov. Banskobystrický samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj.
Aktivity sú zabezpečované dodávateľsky podľa realizovaného VO.

Popis projektu: Ciele a plánované aktivity

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie a rozvoj kapacít samosprávnych krajov pri realizácií verejných politík a poskytovaní verejných služieb občanom prostredníctvom efektívneho riadenia programov a projektov financovaných Európskou úniou alebo inými zdrojmi.

Špecifické ciele projektu:   
•    Zistiť úroveň aktuálnych kapacít VÚC pre využívanie proklientsky orientovaného systému v rámci efektívnej implementácie verejných politík prostredníctvom programov a projektov financovaných Európskou úniou,
•    Vybudovať funkčný systém riadenia pomoci z EÚ za účelom kvalitnejšieho poskytovania verejných služieb a implementácie verejných politík,
•    Rozvíjať ľudské zdroje v rámci samosprávnych krajov za účelom osvojenia si zavádzaného systému riadenia pomoci z EÚ pre implementáciu verejných politík.

Hlavné aktivity:
1. Vytvorenie štúdie pre vybudovanie systému riadenia pomoci z EÚ (analytické a strategické štúdie a vytvorenie základného právneho prostredia pre zavedenie systému riadenia kvality na úrovni projektového a programového riadenia) – ukončená aktivita.
2. Zavedenie systému riadenia do praxe (vytvorenie centrálnych koordinačných jednotiek a úprava interných smerníc) – ukončená aktivita.
3. Vytvorenie štúdie pre vybudovanie Centrálnej komunikačno-informačnej platformy a špecifické zaškolenie (analytické a strategické štúdie, odborné workshopy, používateľské a administrátorské zaškolenie pre vybudovanie centrálnej komunikačno-informačnej platformy)- ukončená aktivita.
4. Všeobecné vzdelávanie zamestnancov samosprávnych krajov (vzdelávanie v oblastiach projektového manažmentu, systému riadenia a fin. riadenia pomoci z EÚ, riadenia programov/globálnych grantov, EÚ, EÚ rozpočtu a reg. politík, regionálnych partnerstiev, verejného obstarávania, diplomatického protokolu, jazykového vzdelávania a sociálno-psychologický výcvik. Súčasťou sú aj dve zahraničné stáže) – prebiehajúca aktivita.
5. Záverečná evaluačná konferencia (v rozsahu 2 dní, predpokladaná účasť 50 osôb).

Cieľové skupiny
Cieľovou skupinou sú zamestnanci dotknutých samosprávnych krajov vrátane OvZP.

Kontaktné údaje (meno žiadateľa, sídlo, meno koordinátora, telefón, fax,  e-mailová adresa, webová stránka):
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Laššák
Telefón/fax: 048/43 25 112
E-mail: vladimir.lassak@vucbb.sk
webová stránka: http://www.vucbb.sk

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.