SPP – distribúcia v roku 2012 investovala do plynárenskej siete takmer 83 miliónov EUR

BRATISLAVA, 17. júna 2013 (tlacovasprava.sk) – Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., v roku 2012 pokračovala v optimalizácii svojej prevádzky a procesov údržby, čo spolu s aktivitami zameranými na rozvoj podnikania a posilňovanie zákazníckej orientácie prispelo k pozitívnym ekonomickým výsledkom.

SPP – distribúcia v uplynulom roku dosiahla zisk pred zdanením vo výške 139,06 mil. EUR. Finančné výsledky potvrdilo valné zhromaždenie spoločnosti.

Hlavným zdrojom výnosov boli tradične tržby za poskytnutie distribučnej kapacity. Celkový objem distribuovaného plynu v roku 2012  dosiahol 5,02 mld. m3. V oblasti hospodárenia v roku 2012 spoločnosť SPP – distribúcia dosiahla čistý zisk vo výške 38,07 mil. EUR, ktorý sa medziročne výrazne znížil v dôsledku zavedenia novej daňovej legislatívy.

SPP – distribúcia okrem platby splatnej dane vo výške 34,5 mil. EUR a osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach vo výške 1,9 mil. EUR zaúčtovala aj odložený daňový záväzok vo výške 64,6 mil. EUR z dôvodu navýšenia sadzby dane z príjmu právnických osôb.

Dosiahnuté výsledky hodnotím veľmi pozitívne. Pri ďalšom rozvoji SPP – distribúcia chceme ťažiť práve z jej stability. Budeme hľadať  spôsoby ako ďalej zvyšovať distribuované objemy zemného plynu, zlepšovať výkonnosť nášho podnikania a vytvárať nové obchodné príležitosti. Musíme zaistiť finančnú návratnosť investícií tak, aby sme mohli stále investovať do siete a udržiavať ju v prevádzkyschopnom stave. Z pohľadu priorít na ďalšie obdobie naším hlavným cieľom zostáva bezpečnosť a spoľahlivosť distribúcie zemného plynu,“ zhodnotil František Čupr, predseda predstavenstva SPP – distribúcia, a.s.

SPP - distribúcia: Porovnanie štruktúry zisku po zdanení (v mil. EUR). Zdroj: Výročná tlačová správa
SPP – distribúcia: Porovnanie štruktúry zisku po zdanení (v mil. EUR). Zdroj: Výročná tlačová správa

„Rok 2012 bol pre nás kľúčový aj z pohľadu zavedenia novej energetickej legislatívy.

Distribučné služby sme poskytovali 22 obchodníkom a k našej distribučnej sieti sme pripojili viac ako 10 tisíc nových užívateľov.

V tomto roku sa budeme venovať zlepšovaniu a zefektívňovaniu našich distribučných služieb,“ zdôraznil Martin Hollý, generálny riaditeľ SPP – distribúcia, a.s.

Medzi priority spoločnosti SPP – distribúcia v roku 2012 patrili optimalizácia procesov, zefektívňovanie činnosti, skvalitňovanie poskytovaných služieb, zvyšovanie prevádzkovej efektivity a tiež  upevňovanie vzťahov s  obchodnými partnermi v rámci realizácie trojročného kľúčového projektu Program výkonnosti, ktorý vrcholí tento rok.

Investície, bezpečnosť, kvalita

Celkové prostriedky investované do distribučnej plynárenskej siete v roku 2012 dosiahli úroveň vyše 82,81 mil. EUR. Hlavným cieľom spoločnosti je stále garantovať vysokú bezpečnosť siete a spoľahlivosť distribúcie zemného plynu, preto podstatná časť investícií smerovala najmä do obnovy siete. Distribučná sieť v dĺžke takmer 33 000 km kladie vysoké nároky na kvalitu riadenia, kontrolu, údržbu a rekonštrukciu a práve týmto aktivitám venuje SPP – distribúcia mimoriadnu pozornosť.

Aj v uplynulom roku spoločnosť zaznamenala prerušenie distribúcie plynu tretími stranami, zapríčinené poškodením plynárenských zriadení predovšetkým pri výkopových prácach, ktoré sa vykonávajú v blízkosti plynovodov. Ako jedno z najúčinnejších preventívnych opatrení na zlepšenie nepriaznivého trendu je vykonávanie bezplatného vytyčovania pre cudzie subjekty, pri ktorom nebol prekročený limit jednej hodiny, alebo dĺžka vytyčovania nepresiahla 100 metrov. Bezplatné vytyčovanie zaviedla SPP – distribúcia v apríli 2011.

Koncom roka 2012 SPP – distribúcia pristúpila k spolupráci so Štátnou energetickou inšpekciou, oprávnenou uložiť osobe, ktorá porušila povinnosti v ochrannom pásme plynárenského zariadenia, sankciu vo výške od 300 EUR do 150 000 EUR. Najmä tieto kľúčové opatrenia pomohli v roku 2012 znížiť počet prerušení distribúcie spôsobených tretími stranami o viac ako tretinu.

Pozitívne výsledky zaznamenala spoločnosť aj v oblasti odhaľovania neopravených odberov. Koncepčnou a systematickou činnosťou SPP – distribúcia v uplynulom roku odhalila viac ako 1 700 neoprávnených odberov. V týchto prípadoch dochádza často k neodborným zásahom do plynárenských zariadení cudzími a nespôsobilými osobami, ktoré vážne ohrozujú nielen bezpečnosť dodávok zemného plynu v danej oblasti, ale najmä svoje bezprostredné okolie a spoluobčanov. V odhaľovaní neoprávnených odberov bude spoločnosť z dôvodu ich závažnosti pokračovať aj v ďalšom roku.

Nárast počtu užívateľov distribučnej siete

V roku 2012 vstúpilo na trh s plynom 18 nových obchodníkov s plynom. Ku koncu roka 2012 pôsobilo aktívne v distribučnej sieti spoločnosti celkovo už 22 obchodníkov s plynom. Vďaka dôslednému monitorovaniu štandardov kvality a  prísnemu dodržiavaniu nediskriminačného princípu a transparentnosti SPP – distribúcia nezaznamenala žiadnu sťažnosť od obchodníkov s plynom. S významným rozšírením počtu užívateľov distribučnej siete súvisí aj neustále zvyšovanie počtu vykonaných zmien dodávateľa plynu. Kým za celý rok 2011 vykonala SPP – distribúcia takmer 27 tisíc zmien dodávateľa plynu, za rok 2012 to už bolo viac než 151 tisíc.

Ocenenie

V roku 2012 sa konal prvý ročník súťaže s názvom Spoločnosť s najefektívnejším riadením ľudského kapitálu. Spoločnosť SPP – distribúcia získala prvé miesto v sektore energetiky v rámci siedmych odvetví.

Ocenenie Leading HR Organization získala SPP – distribúcia predovšetkým za vysokú úroveň kvality procesov ľudských zdrojov a riadenia ľudského kapitálu spomedzi energetických spoločností na Slovensku. Hodnotiacimi kritériami v súťaži boli viaceré oblasti, ako sú systém vzdelávania a rozvoja, štruktúra a konkurencieschopnosť systému odmeňovania, efektívnosť náboru a výberu, miera absencie, miera fluktuácie, atraktivita zamestnávateľa na trhu práce, či produktivita práce v spoločnostiach s podobným predmetom činnosti.

SPP – distribúcia, a.s. (www.spp-distribucia.sk) začala činnosť 1. júla  2006 po právnom odčlenení všetkých činností súvisiacich s distribúciou zemného plynu a distribúciou aktív  ako 100 % dcérska spoločnosť SPP (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.). SPP – distribúcia, a.s. zaisťuje prevádzku a údržbu takmer 33 000 km plynárenskej distribučnej siete. V súčasnosti je z celkového počtu obcí na Slovensku plynofikovaných 77 %, v ktorých žije a má prístup k zemného plynu až 94 % všetkých obyvateľov Slovenska. Spoločnosť zabezpečuje distribúciu zemného plynu pre vyše 1,5 milióna zákazníkov na Slovensku.

Kontakt:

Ivana Zelizňáková
manažérka pre komunikáciu
SPP – distribúcia, a.s.
tel.: + 421 2 6262 6029
e-mail: ivana.zeliznakova@spp-distribucia.sk

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.