Využívanie auta v podnikaní: Poradenská firma prináša najčastejšie otázky a odpovede, ktoré vás budú zaujímať

BRATISLAVA, 10. septembra 2013 (tlacovasprava.sk) – Poradenská spoločnosť Accace, ktorá na Slovensku pôsobí v oblasti spracovania účtovníctva, miezd, pracovnoprávneho a daňového poradenstva, prináša prehľad najčastejšie kladených otázok ohľadne využívania auta pri podnikaní ako aj pri uplatňovaní cestovných náhrad pre zamestnancov.

Cestovné náklady a využívanie auta na podnikanie

Najdôležitejšími predpismi, ktoré upravujú používanie motorových vozidiel v podnikaní z daňového hľadiska, je zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“), zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“) a zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách (ďalej len „ZCN“). Pri využívaní vozidla na podnikanie nesmieme zabúdať ani na platenie dane z motorových vozidiel, ktoré je upravené zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Z hľadiska dane z príjmov je pre podnikateľa najdôležitejšie správne posúdenie spôsobu obstarávania, resp. využívania vozidla, s čím potom súvisí najmä rozsah výdavkov, ktoré je možné daňovo uznať. Najčastejšie prichádza do úvahy využívanie vlastného vozidla zahrnutého do obchodného majetku spoločnosti alebo podnikateľa, vozidla obstarávaného formou finančného prenájmu, vozidla prenajatého formou operatívneho prenájmu, alebo vozidla nezahrnutého do obchodného majetku. Kým pri vozidle zahrnutom v obchodnom majetku, ako aj pri finančnom prenájme je možné uplatňovať daňové odpisy vozidla, pri operatívnom prenájme a pri vozidle nezahrnutom do obchodného majetku to nie je možné.

Podobné rozdiely v daňovej uznateľnosti sú aj pri uplatňovaní výdavkov na PHM a ostatných nákladov súvisiacich s prevádzkou vozidiel. Radi by sme v tejto súvislosti upozornili najmä na problematiku finančného prenájmu, ktorý musí spĺňať zákonnú definíciu podľa ZDP, aby mohli byť uplatňované zvýhodnené lízingové odpisy. Pre vozidlá patriace do 1 odpisovej skupiny to je najmä podmienka doby nájmu, ktorá musí byť min. 3 roky.

Z problematiky DPH by sme radi poukázali na krátenie odpočtu dane pri využívaní vozidla na podnikanie, ako aj na iné (najmä súkromné) účely. Daň na vstupe je pri takomto využití vozidiel potrebné krátiť, a to nielen v súvislosti s pohonnými hmotami alebo samotným obstaraním vozidla, ale aj v súvislosti s vedľajšími nákladmi súvisiacimi s prevádzkou vozidiel, ako napr. nákladmi na opravy, na čo mnoho podnikateľov zabúda.

Častým problémom býva využívanie vozidla nezahrnutého do obchodného majetku, napr. vozidla zamestnanca pri pracovnej ceste. Tu by sme radi upozornili na viaceré obmedzenia, najmä na to, že zákon o dani z príjmov neumožňuje výber z troch metód na uplatňovanie výdavkov na PHM, ale pripúšťa daňovo uznať iba náklad do výšky náhrady v zmysle ZCN, t.j. podľa cien pohonných látok prepočítaných podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze.

Prehľad najčastejšie kladených otázok: Príklady z praxe

Prinášame prehľad najčastejšie dopytovaných otázok. Na vybrané príklady z praxe odpovedá Miloslav Jošt, Senior Tax Consultant spoločnosti Accace.

Príklad 1: Auto manžela užívané na podnikanie

Otázka: Som živnostníčka. Účtujem v jednoduchom účtovníctve. Často využívam osobné motorové vozidlo môjho manžela, ktoré bolo nadobudnuté počas trvania manželstva v bezpodielovom spoluvlastníctve. Môj manžel mi udelil súhlas v súlade s §148a Občianskeho zákonníka pri začatí podnikania na využívanie majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve na  účely  mojej činnosti. Môžem si tieto pracovné cesty zahŕňať do daňových výdavkov? Ak áno, akým spôsobom? Mám ešte nejaké iné povinnosti?

Riešenie: Výdavky na vlastné vozidlo môžete uplatniť do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky a za každý km

V súlade s §19 ods. 2 písm. e) ZDP je možné u daňovníka s príjmami podľa §6 ods. 1 a 2 ZDP uplatniť ako daňový výdavok výdavky vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto v ktorom činnosť pravidelne vykonáva,  najviac však do výšky ako je upravená suma cestovných náhrad pre zamestnancov v ZCN.

Ak daňovník na cestovanie využije vlastné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, uplatní výdavky do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase  ich nákupu a základnej náhrady za každý jeden km jazdy podľa ZCN. Vozidlo obstarané v rámci BSM, je považované za vaše vlastné vozidlo rovnako a z tohto dôvodu predmetné náhrady je možné považovať za váš daňový výdavok. Vašou povinnosťou je platiť daň z motorových vozidiel a to z dôvodu uvádzaného použitia na služobné cesty.

Príklad 2: Cestovné náhrady na motorové vozidlo

Otázka: Popri SZČO mám aj Zmluvu o finančnom sprostredkovaní. Na DÚ mám pridelené DIČ a zmluvu mám nahlásenú pod rodným číslom. Môžem si uplatniť vo výdavkoch k zmluve o sprostredkovaní  cestovné náhrady na auto, ktoré mám zahrnuté v obchodnom majetku ako SZČO?

Riešenie: Ak je vozidlo zaradené v obchodnom majetku fyzickej osoby, nemožno si uplatniť ako daňový výdavok cestovné náhrady, ale všeobecné výdavky ako  daňové odpisy, výdavky na spotrebované pohonné látky a ostatné výdavky

Vychádzame z predpokladu, že dosahujete príjmy zo živnosti v súlade s §6 ods. 1 písm. b) ZDP a príjmy z činnosti sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú živnosťou v súlade s §6 ods. 2 písm. d) ZDP. Oba vyššie uvedené príjmy netvoria samostatné čiastkové základy dane, ale tvoria jeden spoločný čiastkový základe dane z príjmov podľa §6 ods. 1 a 2 ZDP.

V súlade s §9 ods. 2 písm. b) Zákona o účtovníctve môže v sústave jednoduchého účtovníctva účtovať fyzická osoba, ktorá podniká alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazuje svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov podľa ZDP s výnimkou fyzických osôb, ktoré vedú daňovú evidenciu. Vychádzame z predpokladu, že vediete jednoduché účtovníctvo za účelom preukazovania skutočných výdavkov na obe vyššie uvedené činnosti.

Berte prosím na vedomie, že Zákon o účtovníctve v žiadnom zo svojich ustanovení neupravuje povinnosť dvojitého vedenia účtovníctva za obe vyššie uvedené činnosti, t.j. zastávame názor, že všetky Vami dosahované príjmy a i tak výdavky by mali byť vedené v rámci jedného peňažného denníka v takom potrebnom členení, aby sa dala výška príjmov a výdavkov určiť na obe vyššie uvedené Vami vykonávané činnosti samostatne.

Čo sa týka motorového vozidla rozumieme, že sa jedná o motorové vozidlo zaradené v obchodnom majetku Vás ako fyzickej osoby. Zastávame názor, že v danom prípade nie je možné si uplatniť základnú sadzbu náhrad za každý km jazdy. Berte prosím ale na vedomie, že si môžete uplatniť ako daňový výdavok daňové odpisy, výdavky na spotrebované pohonné látky a ostatné výdavky vynaložené v súvislosti s prevádzkovaným motorového vozidla na dosahovanie príjmov podľa §6 ods. 1 a 2 ZDP. Chceli by sme Vás ale upozorniť, že tieto výdavky by ste mali vedieť alikvotne rozdeliť medzi obe činnosti v závislosti od rozsahu použitia motorového vozidla na tú konkrétnu vyššie uvedenú činnosť.

Príklad 3: Využívanie motorového vozidla na súkromné účely

Otázka: Zamestnanec platí daň a odvody z 1 % z obstarávacej ceny vozidla a vykázaných pohonných hmôt na súkromné účely. Je v tomto prípade pravidlom, že si firma musí odpočítavať aj nejakú paušálnu čiastku za opotrebovanie vozidla?

Riešenie: Daňové odpisy sa pri poskytnutí vozidla na súkromné účely nekrátia

V prípade príjmu zamestnanca upraveného v §5 ods. 3 ZDP vo výške 1 % všeobecne zo vstupnej ceny vozidla ide o zdanenie  “bezplatne” poskytnutého motorového vozidla zamestnávateľa zamestnancovi na používanie aj na súkromné účely.

To znamená, že nám nie je známy dôvod, prečo by mal zamestnávateľ v takomto prípade požadovať ešte nejakú paušálnu čiastku ako náhradu za opotrebenie vozidla. V súlade s názorom MF SR sa výška daňových odpisov pri motorovom vozidle v prípade jeho poskytnutia aj na súkromné účely z takéhoto dôvodu nekráti.

Príklad 4: Vyradenie firemného vozidla darovaním

Otázka: Za účelom podnikania som kúpil auto, ktoré som už na lízing splatil a odpisoval 5 rokov v účtovníctve. Auto nebolo predmetom bezpodielového vlastníctva a chcel by som ho teraz darovať manželke, ktorá nie je u mňa zamestnaná. Ako ho vyradiť z majetku firmy? Budem pri darovaní platiť daň?

Riešenie: Ak ste platiteľom DPH, pozor na možnosť dodanenia vozidla

Príjem získaný darovaním nie je predmetom jej dane z príjmov fyzických osôb. Z pohľadu daní vidíme riziko možného dodania v situácii, ak by ste sa považovali za platiteľa DPH v prípade ak bola daň z daného vozidla úplne alebo čiastočne odpočítateľná.

Z dôvodu, že sa vaša manželka považuje v súlade s §22 ods. 9 Zákona o DPH za osobu s osobitným vzťahom k platiteľovi a sama nie je platiteľom dane, musela by výška základu dane pri takomto bezodplatnom dodaní v súlade s §22 ods. 8 Zákona o DPH rešpektovať trhovú hodnotu vozidla na voľnom trhu.

Príklad 5: Kedy platí zamestnávateľ miestnu daň za motorové vozidlo?

Otázka: Ak použijem na služobnú cestu súkromné motorové vozidlo a chcem na vyúčtovanie cestovných náhrad uplatniť §7, odsek 10, zákona 283/2002 o cestovných náhradách a nechať si preplatiť „použitie cestného motorového vozidla v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy”, musí zamestnávateľ aj v tomto prípade zaplatiť cestnú daň za použité vozidlo? Alebo mu táto povinnosť vzniká iba vtedy, ak vyúčtuje kilometrovné a spotrebu?

Riešenie: Ak firma vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie jeho vozidla, musí platiť miestnu daň za motorové vozidlo

V súlade s §85 ods. 2 písm. a) Zákona o miestnych daniach sa daňovníkom dane z motorových vozidiel rozumie aj zamestnávateľ, ak vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla v súlade so ZCN.

Náhrada za používanie cestného vozidla iného ako vozidla poskytnutého zamestnávateľom v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy podľa §7 ods. 10 ZCN je len jednou z foriem tejto náhrady, ktorú nemožno dohodnúť v prípade, že zamestnanec použije dané cestné motorové vozidlo na žiadosť zamestnávateľa.

V danom prípade sa zamestnávateľ bude považovať za daňovníka na účely dane z motorových vozidiel aj v prípade tohto vozidla. Ak pri pracovnej ceste použijete predmetné vozidlo na žiadosť zamestnávateľa, tak výplata predmetnej formy náhrady nie je oprávnená.

O spoločnosti Accace

Accace je významná poradenská spoločnosť, ktorá na Slovensku pôsobí v oblasti outsourcingu účtovníctva, spracovania miezd a daňového poradenstva. Pridanú hodnotu komplexného portfólia služieb, inovatívne a efektívne riešenia poskytované spoločnosťou Accace oceňujú slovenské a zahraničné spoločnosti, ktoré sa chcú etablovať na slovenskom i zahraničnom trhu, ale i subjekty, ktoré sa snažia zefektívniť fungovanie svojej firmy využívaním outsourcingu. Vďaka svojmu dynamickému, zodpovednému a odbornému prístupu pri plnení potrieb svojich klientov je spoločnosť Accace vhodným partnerom pre dlhodobú spoluprácu. Na medzinárodnej úrovni je Accace členom Economist Corporate Network a KS International.
Spoločnosť Accace („Accounting ace“, čo môžeme preložiť ako „eso v účtovníctve“) bola na Slovensku založená v roku 2006 a dnes úspešne pôsobí prostredníctvom vlastných pobočiek v Českej republike, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rumunsku, Slovensku, Ukrajine a USA. V ďalších 12 krajinách ponúka Accace svoje služby prostredníctvom dlhodobých partnerských firiem v Brazílii, Bulharsku, Chorvátsku, Číne, Holandsku, Indii, Luxembursku, Rakúsku, Rusku, Slovinsku, Srbsku a Veľkej Británii. Spoločnosť Accace momentálne zamestnáva viac ako 280 kvalifikovaných pracovníkov a neustále rozširuje svoje klientske portfólio o významné spoločnosti, čím urýchľuje svoj rast na globálnej úrovni.

Tlačové kontakty:

Accace
Denisa Helembayová
Marketing Assistant
+421 2 3255 3038
Denisa.Helembayova@accace.com

Media In – public relations agentúra
Jana Malaga
Senior PR Manager
+421 911 704 111
Jana.Malaga@cohnwolfe.sk

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.