*
článok
TLAČOVÉ SPRÁVY, Trh práce

Pracovná zdravotná služba: Povinnosť zabezpečiť ju má aj živnostník!

BRATISLAVA, 30. decembra 2015 (tlacovasprava.sk) – Od 1. augusta 2014 vstúpila do platnosti novela Zákona o ochrane, podpore a rozvoja verejného zdravia, ktorá priniesla pre všetkých zamestnávateľov, vrátane živnostníkov aspoň s jedným zamestnancom, nové povinnosti.

Najneskôr do konca roka 2014 musia zamestnávatelia zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu pre všetkých zamestnancov, t.j. aj pre zamestnancov 1. a 2. rizikovej skupiny. Advokátska kancelária Accace Legal, ktorá sa špecializuje najmä na obchodné a pracovné právo, Vám prináša prehľad najdôležitejších zmien pre zamestnávateľov.

Novela bola prijatá za účelom, aby Slovenská republika naplnila požiadavky stanoviska Európskej komisie, ktorá poukázala na to, že slovenská legislatíva bola v nesúlade so Smernicou 89/391/EHS o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a zdravia pracovníkov pri práci v časti týkajúcej sa zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov.

Podľa znenia zákona platného do 31. júla 2014 bol zamestnávateľ povinný zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu len pre zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce zaradené do kategórie 3 a 4. Stanovisko Európskej komisie upriamilo pozornosť na to, že je zamestnávateľ povinný chrániť zdravie všetkých zamestnancov, a to bez ohľadu na kategóriu práce a rizika pre zdravie. Po novom musí zamestnávateľ zabezpečiť pracovný zdravotný dohľad aj pre svojich zamestnancov zaradených do 1. alebo 2. kategórie, a to najneskôr do 31. decembra 2014.

Do ktorej kategórie spadajú vaši zamestnanci?

Do 1. pracovnej kategórie sa zaraďujú práce, pri ktorých nie je žiadne riziko poškodenia zdravia zamestnanca vplyvom pracovného prostredia, respektíve vykonávanej práce.

Do 2. kategórie patria práce, pri ktorých nie je predpoklad poškodenia zdravia a kde jednotlivé faktory pracovného prostredia neprekračujú limity ustanovené predpismi.

Do 3. kategórie sa zaraďujú:

– práce, pri ktorých nie je expozícia zamestnanca faktorom práce a pracovného prostredia znížená technickými opatreniami na úroveň ustanoveného limitu a na zníženie rizika je potrebné vykonať organizačné opatrenia a iné špecifické ochranné opatrenia vrátane použitia osobných ochranných pracovných prostriedkov,

– práce, pri ktorých je expozícia zamestnanca faktorom práce a pracovného prostredia znížená technickými opatreniami na úroveň ustanoveného limitu, ale vzájomná kombinácia a pôsobenie faktorov práce a pracovného prostredia môžu poškodiť zdravie,

– práce, pri ktorých nie sú ustanovené limity, ale expozícia faktorom práce a pracovného prostredia môže u zamestnanca spôsobiť poškodenie zdravia,

– práce vykonávané v kontrolovanom pásme, pri ktorých vzhľadom na úroveň a premenlivosť radiačných parametrov je na obmedzenie ožiarenia pracovníkov na úroveň limitov ožiarenia nevyhnutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky a vykonávať dodatočné technické, organizačné alebo iné špecifické ochranné opatrenia.

Do 4. kategórie sa len výnimočne na obmedzený čas, najviac na jeden rok, zaraďujú:

– práce, pri ktorých nie je možné znížiť technickými alebo organizačnými opatreniami expozíciu zamestnanca faktorom práce a pracovného prostredia na úroveň ustanovených limitov, expozícia faktorom práce a pracovného prostredia prekračuje limity, zisťujú sa zdravotné zmeny zamestnancov vo vzťahu k pôsobiacim faktorom a je potrebné vykonať technické opatrenia a iné špecifické ochranné opatrenia vrátane použitia osobných ochranných pracovných prostriedkov,

– práce, ktoré podľa miery expozície jednotlivým faktorom práce a pracovného prostredia patria do tretej kategórie, ale vzájomná kombinácia faktorov práce a pracovného prostredia zvyšuje riziko poškodenia zdravia,

– práce vykonávané pri činnostiach vedúcich k ožiareniu, pri ktorých ožiarenie pracovníkov prekračuje limity ožiarenia a takéto ožiarenie kladne posúdil úrad verejného zdravotníctva podľa § 13 ods. 5 písm. a) siedmeho bodu.

Ako zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu?

V prípade zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce (teda sú zaradení do 3. a 4. kategórie), musí pracovnú zdravotnú službu v plnom rozsahu vykonávať výlučne tím pracovnej zdravotnej služby, tak ako tomu bolo doteraz. Po novom tvorí tím pracovnej zdravotnej služby iba lekár a verejný zdravotník, t.j. už nie je potrebné, aby súčasťou tímu bola aj zdravotná sestra.

Pre zamestnancov spadajúcich do 1. a 2. rizikovej kategórie je to flexibilnejšie a zamestnávateľ sa môže rozhodnúť, či zabezpečí pracovnú zdravotnú službu pomocou vlastných zamestnancov alebo formou dodávateľských služieb.

Pomocou vlastných zamestnancov – Na vykonávanie pracovnej zdravotnej služby je zamestnávateľ povinný mať dostatočný počet vlastných zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do 1. alebo 2. kategórie, a to lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore, verejného zdravotníka, bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika, alebo minimálny tím pracovnej zdravotnej služby. Zamestnávateľ je zároveň v prípade potreby povinný zabezpečiť ambulanciu na výkon lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a vedenie dokumentácie o vykonávaní jednotlivých odborných činností.

Ak zamestnávateľ nemá vlastných zamestnancov na vykonávanie pracovnej zdravotnej služby je povinný zmluvne zabezpečiť jej vykonávanie dodávateľským spôsobom s:

– fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou, ktorej úrad verejného zdravotníctva vydal oprávnenie na pracovnú zdravotnú službu pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej až štvrtej kategórie
– fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou, ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, poskytujúcim zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, pracovné lekárstvo, preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, služby zdravia pri práci alebo v špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo, pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie
– fyzickou osobou – podnikateľom, ktorá je verejným zdravotníkom, alebo právnickou osobou, ktorá má živnostenské oprávnenie podľa osobitného predpisu na vykonávanie dohľadu nad pracovnými podmienkami, pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie
– fyzickou osobou – podnikateľom, ktorá je bezpečnostným technikom alebo autorizovaným bezpečnostným technikom, ktorá je oprávnená na výkon bezpečnostnotechnickej služby na výkon niektorých činností pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie.

Povinné lekárske prehliadky

Ako upozorňuje Erika Bodáková, advokátka spoločnosti Accace Legal: „povinnosť lekárskych prehliadok vo vzťahu k prácam spadajúcim do prvých dvoch rizikových kategórií je aj naďalej upravená osobitými právnymi predpismi, napríklad vodiči – povinnosť prehliadok stanovuje zákon o cestnej premávke, zamestnanci SBS – zákon o súkromnej bezpečnosti a podobne. Novelizované znenie zákona sa preto povinných preventívnych prehliadok v 1. a 2. kategórii nedotkne.“

Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť a zaplatiť preventívnu lekársku prehliadku zamestnanca spadá najmä na rizikové práce (t.j. 3. a 4. kategória), kde lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci budú môcť vykonávať len zdravotnícki pracovníci, t.j. tak ako doteraz.

Ustanovenie sa vzťahuje aj na fyzickú osobu – podnikateľa

Živnostník, ktorý zamestnáva zamestnancov, je rovnako povinný zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu a v prípade, ak sú povinné, tak aj lekárske prehliadky zamestnancov.

Živnostník, ktorý nezamestnáva zamestnancov a vykonáva prácu zaradenú do rizikovej skupiny 1. a 2. kategórie, nie je povinný zabezpečiť pre seba zdravotný dohľad, avšak môže tak konať dobrovoľne. Ak takýto živnostník vykonáva prácu zaradenú do rizikovej skupiny 3. a 4. kategórie musí pre seba zabezpečiť zdravotný dohľad primerane podľa zákona.

Ako uvádza E. Bodákova, „vymedzenie rizikových prác nie je legislatívne určené, avšak je povinnosťou zamestnávateľa ako aj fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby ale vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, zabezpečiť hodnotenie zdravotného rizika, vypracovanie kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizík a posudok o riziku predkladať regionálnemu úradu verejného zdravotníctva“. Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva je takýto zamestnávateľ rovnako povinný oznámiť aj každú zmenu podmienok výkonu práce, ktoré by mohli mať vplyv na jej zaradenie do príslušnej kategórie.

O spoločnosti Accace
Spoločnosť Accace začala s poskytovaním služieb v oblasti outsourcingu účtovníctva, mzdovej agendy a daňového poradenstva v roku 2006 v krajinách strednej a východnej Európy. Počas uplynulých 8 rokov sa stala jednou z najdynamickejšie rastúcich poradenských firiem v danom regióne. V posledných rokoch sa rozrástla za hranice Európy a dnes je medzinárodnou spoločnosťou pôsobiacou na 4 kontinentoch s vyše 270 zamestnancami. Právne služby poskytuje Accace  prostredníctvom svojej samostatnej advokátskej kancelárie Accace Legal.

Tlačové kontakty:
Accace
Denisa Helembayová, Marketing Specialist
+421 2 3255 3041, +421 9 182 85 608
Denisa.Helembayova@accace.com

Komentáre

Momentálne neexistujú žiadne komentáre.

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Connecting to %s

%d bloggers like this: