*
článok
TLAČOVÉ SPRÁVY, Verejná správa & Politika

Príjem samospráv z podielových daní sa aj v roku 2014 zvýšil. Vzrástli vo volebnom roku výdavky?

BRATISLAVA, 29. mája 2015 (tlacovasprava.sk) – Z aktuálnej analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau vyplýva, že rozpočtované príjmy samospráv a nimi zriadených rozpočtových organizácií sa v roku 2014 podieľali na celkovom objeme ich príjmov 95,5 %. Zvyšných 4,5 % predstavovali nerozpočtované príjmy (z podnikateľskej činnosti, zariadení školského stravovania a iné nerozpočtované príjmy).

Z celkového objemu výdavkov tvorili rozpočtované výdavky 95,2 % a nerozpočtované výdavky 4,8 %. Celkové rozpočtované príjmy dosiahnuté k 31. 12. 2014 vo výške 3 847,4 mil. eur boli o 1,53 % vyššie ako príjmy očakávané v rozpočtoch schválených zastupiteľstvami miest a obcí. Na celkových príjmoch sa 80,75 % podieľali bežné príjmy, 8,89 % kapitálové príjmy a 10,36 % príjmy z finančných operácií.

Pozitívnym javom v oblasti príjmov bol nárast daňových príjmov v porovnaní s rokom 2013 o 4,43 % a v rámci nich medziročné zvýšenie objemu výnosov dane z príjmov fyzických osôb poukázaného samosprávam (tzv. podielových daní) o 6,03 %. Zatiaľ čo v roku 2013 pripadalo na 1 obyvateľa SR 226,45 eur podielových daní, v roku 2014 to bolo 239,86 eur,“ uvádza Jana Marková, hlavná analytička spoločnosti.

Napriek zvýšeniu podielu samospráv na vybranej dani z príjmov fyzických osôb v roku 2014 na 67 % (v rokoch 2012 – 2013 to bolo 65,4 %) a v roku 2015 na 68,5 %, považujú obce a mestá za jednu z podmienok svojho rozvoja a stabilizácie príjmov vrátenie podielových daní na úroveň spred roka 2012, t. j. na 70,3 %. Bankové úvery, ostatné úvery a pôžičky tvorili v roku 2014 takmer 56 % z finančných príjmov samospráv, ale žiadna z nich neemitovala komunálne dlhopisy.

Celkové rozpočtované výdavky dosiahnuté k 31. 12. 2014 vo výške 3 669,4 mil. eur  boli o 2,42 % nižšie ako výdavky očakávané v schválených rozpočtoch. Na celkových výdavkoch sa 77,86 % podieľali bežné výdavky, 15,99 % kapitálové výdavky a 6,15 % finančné výdavky. „Vývoj objemu kapitálových výdavkov municipalít za SR celkom potvrdil, že nie všetky samosprávy vo volebnom roku výrazne investovali a celkové kapitálové výdavky boli dokonca nižšie ako v roku 2012. Na 1 obyvateľa SR pripadali v roku 2014 kapitálové výdavky vo výške 108,22 eur,“ vysvetľuje Jana Marková.

Z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau ďalej vyplýva, že rozpočtové hospodárenie samospráv (rozdiel príjmov a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu) skončilo celkovo k 31. 12. 2014 s prebytkom 5,1 mil. eur. Po započítaní príjmových a výdavkových finančných operácií bol účtovný prebytok samospráv vo výške 178 mil. eur. Pri vyčíslení výsledku hospodárenia nebola použitá metodika ESA 2010 (úpravy schodku alebo prebytku rozpočtu o zmenu stavu vybraných položiek záväzkov a pohľadávok, časové rozlíšenie daní a úrokov). V roku 2014 bol zavedený ozdravný režim iba v obci Jabloň, nútená správa zavedená nebola. Hospodárenie mestskej časti Bratislava – Devín pokračovalo v režime nútenej správy aj v roku 2014, pričom kompetencie prešli z Ministerstva financií SR na Bratislavu hlavné mesto.

Podkladom pre analýzu boli údaje o príjmoch a výdavkoch k 31. 12. 2014 za 2 911 municipalít (Finančný výkaz o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy nepredložilo v stanovenom termíne 15 samospráv) a nimi zriadených 2 221 rozpočtových organizácií. K 31. 12. 2013 boli spracované údaje za 2 921 municpalít a 2 186 rozpočtových organizácií.

Rozpočtované príjmy samospráv

Rozpočtované príjmy samospráv a nimi zriadených rozpočtových organizácií tvorili v roku 2014 až 95,5 % z celkového objemu ich príjmov. Zvyšných 4,5 % predstavovali nerozpočtované príjmy (z podnikateľskej činnosti, zariadení školského stravovania a iné nerozpočtované príjmy).  Vzhľadom k prvému spracovaniu údajov za municipality s možnosťou identifikovať rozpočtované príjmy neboli analyzované medziročné zmeny celkových príjmov, nedaňových príjmov, grantov a transferov (za rok 2013 boli k dispozícii vrátane nerozpočtovaných príjmov).

V rozpočtoch schválených zastupiteľstvami miest a obcí sa očakávali pre rok 2014 celkové rozpočtované príjmy (bežné, kapitálové, z finančných operácií) vo výške 3 789,4 mil. eur. V priebehu roka sa síce zmenami v rozpočtoch tieto očakávania zvýšili na 4 141 mil. eur, avšak v skutočnosti dosiahli 3 847,4 mil. eur.

V bežných rozpočtoch schválené rozpočtované príjmy vo výške 2 923,3 mil. eur boli počas roka zvýšené na 3 094,4 mil. eur a sumou dosiahnutou k 31. 12. 2014 vo výške 3 106,9 mil. eur sa podieľali na celkových rozpočtovaných príjmoch 80,75 %. V kapitálových rozpočtoch očakávané príjmy v objeme 543,8 mil. eur boli zmenami v rozpočtoch znížené na 533,3 mil. eur. Skutočne dosiahnutým objemom 342 mil. eur boli o cca 200 mil. eur nižšie oproti plánovej výške a na celkových rozpočtovaných príjmoch sa podieľali 8,89 %. Predpokladané príjmy z finančných operácií vo výške 322,3 mil. eur sa počas roka korekciami zvýšili na 513,2 mil. eur a
k 31. 12. 2014 dosiahli 398,5 mil. eur a podiel na celkových príjmoch 10,36 %.

Na 1 obyvateľa SR (k 31. 12. 2014 ŠÚ SR uvádza 5 421 349 obyvateľov) pripadalo v priemere 709,67 eur celkových rozpočtovaných príjmov, z toho 573,09 eur tvorili bežné príjmy, 63,08 eur kapitálové príjmy a 73,50 eur finančné príjmy. Objem celkových príjmov (za rok 2013 vrátane nerozpočtovaných príjmov) a jednotlivých druhov príjmov (daňové príjmy a v rámci nich podielové dane z príjmov fyzických osôb, nedaňové príjmy, granty a transfery, finančné príjmy) obsahuje tabuľka č. 1.

Tabuľka č. 1: Výška a štruktúra celkových príjmov municipalít (vrátane ich rozpočtových organizácií)

Tabuľka č. 1: Výška a štruktúra celkových príjmov municipalít (vrátane ich rozpočtových organizácií)

Tabuľka č. 1: Výška a štruktúra celkových príjmov municipalít (vrátane ich rozpočtových organizácií)

Najväčší podiel na celkových rozpočtovaných príjmoch majú dlhodobo daňové príjmy (sú primárne určené na financovanie originálnych kompetencií municipalít a tvoria ich podiely na daniach v správe štátu a miestne dane). Ich objem sa v roku 2014 zvýšil oproti roku 2013 o 4,43 % a na 1 obyvateľa SR pripadalo 331,59 eur (v roku 2013 to bolo 317,86 eur). Zároveň medziročne vzrástol podiel daňových príjmov na celkových príjmoch o 2,16 percentuálnych bodov, na 46,72 %.

Zmeny v objeme daňových príjmov rovnako ako predchádzajúcich rokoch v rozhodujúcej miere ovplyvnil vývoj tzv. podielových daní, t. j. výnosu dane z príjmov fyzických osôb poukázaného územnej samospráve. Suma podielových daní medziročne vzrástla o 6,03 % a ich podiel na daňových príjmoch (72,34 %) sa oproti roku 2013 (71,24 %) zvýšil o 1,10 percentuálnych bodov. Zatiaľ čo v roku 2013 pripadalo na 1 obyvateľa SR 226,45 eur podielových daní, v roku 2014 to bolo 239,86 eur.

Podielové dane nerástli rovnomerne v samosprávach všetkých krajov (podrobnejšie v tabuľke č. 2), najväčším tempom sa zvýšili v Meste Košice (o 9,68 %) a v Banskobystrickom kraji (o 7,41 %), najpomalším tempomNitrianskom kraji (o 3,58 %) a v Bratislave hlavnom meste (o 4,25 %). Napriek zvýšeniu podielu samospráv na vybranej dani z príjmov fyzických osôb v roku 2014 na 67 % (v rokoch 2012 – 2013 to bolo 65,4 %) a v roku 2015 na 68,5 %, považujú obce a mestá za jednu z podmienok svojho rozvoja a stabilizácie príjmov vrátenie podielových daní na úroveň spred roka 2012, t. j. na 70,3 %.

Tabuľka č. 2: Vývoj objemu výnosu dane z príjmov fyzických osôb za samosprávy podľa krajov

Tabuľka č. 2: Vývoj objemu výnosu dane z príjmov fyzických osôb za samosprávy podľa krajov

Tabuľka č. 2: Vývoj objemu výnosu dane z príjmov fyzických osôb za samosprávy podľa krajov

Druhý najvyšší podiel na celkových príjmoch, 31,03 %, mali v roku 2014 granty a transfery (tvoria ich najmä príjmy zo štátneho rozpočtu určené na financovanie preneseného výkonu štátnej správy a prostriedky z Európskej únie), z ktorých na 1 obyvateľa SR pripadalo 220,22 eur.

S väčším odstupom, s podielom 11,89 %, nasledovali  nedaňové príjmy (tvoria ich najmä príjmy z podnikania, vlastníctva majetku, administratívne a iné poplatky a platby, kapitálové príjmy – najmä príjmy z predaja majetku a úroky z vkladov), z ktorých na 1 obyvateľa SR pripadalo 84,36 eur.

Oproti roku 2013 najviac, o 52,46 %, vzrástli finančné príjmy (tvoria ich predovšetkým prostriedky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí, prevody prostriedkov z peňažných fondov, zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov), čo bolo sprevádzané aj zvýšením ich podielu na celkových príjmoch o 3,59 percentuálnych bodov. Na 1 obyvateľa SR pripadalo 73,50 eur. Podiel bankových úverov, ostatných úverov a pôžičiek sa na objeme finančných príjmov zvýšil z 53,35 % v roku 2013 na 55,67 % v roku 2014. Žiadna zo samospráv neemitovala komunálne dlhopisy za účelom získania finančných prostriedkov.

Rozpočtované výdavky samospráv

Rozpočtované výdavky samospráv a nimi zriadených rozpočtových organizácií tvorili v roku 2014 až 95,2 % z celkového objemu ich výdavkov. Zvyšných 4,8 % predstavovali nerozpočtované výdavky (z podnikateľskej činnosti, zariadení školského stravovania a iné nerozpočtované výdavky). Vzhľadom k prvému spracovaniu údajov za municipality s možnosťou identifikovať rozpočtované výdavky neboli analyzované medziročné zmeny celkových výdavkov, bežných a kapitálových výdavkov (za rok 2013 boli k dispozícii vrátane nerozpočtovaných výdavkov).

V rozpočtoch schválených zastupiteľstvami miest a obcí sa očakávali pre rok 2014 celkové rozpočtované výdavky (bežné, kapitálové, z finančných operácií) vo výške 3 760,6 mil. eur. V priebehu roka sa síce zmenami v rozpočtoch tieto očakávania zvýšili na 4 082,4 mil. eur, avšak v skutočnosti dosiahli 3 669,4 mil. eur. Na 1 obyvateľa SR pripadalo 676,85 eur celkových výdavkov. Objem celkových výdavkov (za rok 2013 vrátane nerozpočtovaných výdavkov) a jednotlivých druhov výdavkov (bežné výdavky, kapitálové výdavky, výdavky z finančných operácií) obsahuje tabuľka č. 3.

V bežných rozpočtoch schválené rozpočtované výdavky vo výške 2 753 mil. eur boli počas roka zvýšené na 2 938,4 mil. eur a sumou dosiahnutou k 31. 12. 2014 vo výške 3 669,4 mil. eur sa podieľali na celkových rozpočtovaných výdavkoch 77,86 %. Bežné výdavky zahŕňajú najmä platby za mzdy, platy, tovary a služby, poistné a bežné transfery – najmä príspevky a dotácie jednotlivcom, neziskovým právnickým osobám, príspevkovým organizáciám, rozpočtovým organizáciám, splátky úrokov a ostatné platby (nie istinu) súvisiace s úvermi. Na 1 obyvateľa SR pripadalo 527,01 eur bežných výdavkov.

Tabuľka č. 3: Výška a štruktúra celkových výdavkov municipalít (vrátane ich rozpočtových organizácií)

Tabuľka č. 3: Výška a štruktúra celkových výdavkov municipalít (vrátane ich rozpočtových organizácií)

Tabuľka č. 3: Výška a štruktúra celkových výdavkov municipalít (vrátane ich rozpočtových organizácií)

V kapitálových rozpočtoch očakávané výdavky v objeme 781,2 mil. eur boli zmenami v rozpočtoch zvýšené na 881,9 mil. eur. Skutočne dosiahnutým objemom 586,7 mil. eur boli ale o cca 200 mil. eur nižšie oproti plánovej výške (obdobne ako kapitálové príjmy) a na celkových rozpočtovaných výdavkoch sa podieľali 15,99 %. Kapitálové výdavky zahŕňajú napr. výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku a kapitálové transfery jednotlivcom, neziskovým právnickým osobám, príspevkovým a rozpočtovým organizáciám na nadobudnutie kapitálových aktív alebo kompenzáciu ich poškodenia.

Vývoj ich objemu za municipality v SR celkom potvrdil, že nie všetky samosprávy vo volebnom roku výrazne investovali a celkové kapitálové výdavky boli dokonca nižšie ako v roku 2012. Na 1 obyvateľa SR pripadali v roku 2014 kapitálové výdavky vo výške 108,22 eur a v grafe č. 1 je zobrazená výška kapitálových výdavkov na 1 obyvateľa za samosprávy podľa krajov.

Graf č. 1: Kapitálové výdavky na 1 obyvateľa za samosprávy podľa krajov v roku 2014 v eurách

Graf č. 1: Kapitálové výdavky na 1 obyvateľa za samosprávy podľa krajov v roku 2014 v eurách

Graf č. 1: Kapitálové výdavky na 1 obyvateľa za samosprávy podľa krajov v roku 2014 v eurách

zdroj: CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.

Predpokladané výdavky z finančných operácií vo výške 226,5 mil. eur sa počas roka korekciami zvýšili na 262,2 mil. eur a k 31. 12. 2014 dosiahli 225,7 mil. eur a podiel na celkových výdavkoch 6,15 %. Finančné výdavky (zahŕňajú najmä splácanie istiny z úverov, finančného lízingu a iné finančné operácie) sa medziročne zvýšili o 27,65 %, čo bolo sprevádzané aj zvýšením ich podielu na celkových výdavkoch o 1,35 percentuálnych bodov. V rokoch 2013 a 2014 cca 91  % z ich objemu tvorili výdavky určené na splácanie istiny z úverov. Na 1 obyvateľa SR pripadalo 41,62 eur finančných výdavkov.

Výsledok rozpočtového hospodárenia samospráv

Rozpočtové hospodárenie samospráv (rozdiel príjmov a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu), ktoré v stanovenom termíne predložili Finančný výkaz o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy (15 samospráv ho nepredložilo) skončilo celkovo k 31. 12. 2014 s prebytkom 5,1 mil. eur. Po započítaní príjmových a výdavkových finančných operácií bol účtovný prebytok samospráv vo výške 178 mil. eur (tabuľka č. 4).

Pri vyčíslení výsledku hospodárenia nebola použitá metodika ESA 2010 (úpravy schodku alebo prebytku rozpočtu o zmenu stavu vybraných položiek záväzkov a pohľadávok, časové rozlíšenie daní a úrokov). V roku 2014 bol zavedený ozdravný režim iba v obci Jabloň, nútená správa zavedená nebola. Hospodárenie mestskej časti Bratislava – Devín pokračovalo v režime nútenej správy aj v roku 2014, pričom kompetencie prešli z Ministerstva financií SR na Bratislavu hlavné mesto.

V súhrne sme za samosprávy ani jedného kraja nezaznamenali schodok rozpočtového hospodárenia. Výsledok bežného rozpočtu (rozdielu bežných príjmov a bežných výdavkov) municipalít bol prebytkový vo výške 249,8 mil. eur a z dôvodu výrazne vyšších kapitálových výdavkov v porovnaní s kapitálovými príjmami bol výsledok kapitálového rozpočtu schodkový v čiastke -244,7 mil. eur. Vyšší príjem v porovnaní s výdavkami o 172,8 mil. eur mali samosprávy z finančných operácií.

Tabuľka č. 4: Výška salda celkového rozpočtu a jednotlivých častí rozpočtov za municipality v SR

Tabuľka č. 4: Výška salda celkového rozpočtu a jednotlivých častí rozpočtov za municipality v SR

Tabuľka č. 4: Výška salda celkového rozpočtu a jednotlivých častí rozpočtov za municipality v SR

O spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.:
Spoločnosť  CRIF – Slovak Credit Bureau zabezpečuje na Slovensku prevádzku slovenských úverových registrov, bankového a nebankového, prostredníctvom ktorých si banky a stavebné sporiteľne, resp. leasingové a splátkové spoločnosti overujú bonitu a schopnosť svojich klientov splácať budúce záväzky. Obom registrom CRIF – Slovak Credit Bureau zabezpečuje technický servis a služby klientskych centier. Spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau je prevádzkovateľom významného informačného portálu Cribis Univerzálny register obsahujúceho komplexné informácie o všetkých subjektoch na Slovensku, vrátane informácií o ich platobnej disciplíne. Na Slovensku je zastúpená aj divízia CRIF Collection Services, ktorá sa komplexne venuje problematike vymáhania nesplatených pohľadávok mimosúdnou a súdnou cestou.
Spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau bola založená v máji 2004, jej jediným akcionárom je medzinárodná skupina CRIF, ktorá je štvrtý najväčší prevádzkovateľ úverových registrov a systémov pre podporu úverového rozhodovania na svete.

Profil skupiny CRIF:
CRIF je globálna spoločnosť špecializujúca sa na oblasť rozvoja a riadenia úverového reportingu, obchodných informácií a systémov pre podporu rozhodovania. Bola založená v roku 1988 v talianskej Bologni. Dnes pôsobí na štyroch kontinentoch, a to v Európe, Amerike, Afrike a v Ázii, kde poskytuje svoje služby viac ako 2 400 bankovým a finančným inštitúciám. CRIF je vedúcou spoločnosťou v kontinentálnej Európe v oblasti úverových bankových služieb a je jedným z najväčších poskytovateľov medzinárodných integrovaných služieb pre riadenie obchodných a podnikateľských rizík či efektívne riadenie úverov a pre marketingové rozhodnutia. Patrí tiež k najväčším spoločnostiam, ktoré celosvetovo ponúka systémy pre podporu úverového rozhodovania.
Ďalšie informácie http://www.crif.sk,  http://www.crif.com

Kontakt pre médiá
Eva Vavrincová
Media In
tel.: 0911 365 444
e-mail: eva.vavrincova@cohnwolfe.sk

Komentáre

Momentálne neexistujú žiadne komentáre.

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: