Kľúčové fakty prípadu malej Izabely, ktoré poslankyňa Blahová zamlčiava (VIDEO)

BRATISLAVA, 17. januára 2018 (tlacovasprava.sk) – Právny zástupca Petra Gajdára, otca maloletej Izabely, sformuloval stanovisko k dezinformáciám, zavádzaniu a manipulácii verejnej mienky k prípadu zo strany poslankyne NRSR Natálie Blahovej, ktorá sa 12. 1. 2018 v Základnej škole v Jakubove pokúsila nezákonne zrealizovať výkon rozhodnutia odobratím dieťaťa.

1. Maloletá nie je zverená do starostlivosti matky

Do dnešného dňa nebolo vydané žiadne rozhodnutie o tom, že by mala byť maloletá Izabela zverená do osobnej starostlivosti matky. Zo strany poslankyne Blahovej sa jedná o lož. Ani na území Slovenska a ani v Ekvádore nie je meritórne rozhodnuté, ktorým by ktorýkoľvek z justičných orgánov rozhodol o tom, že by sa maloletá mala nachádzať v osobnej starostlivosti matky.

2. Rodina sa na živote na Slovensku dohodla pred svadbou

Rodičia sa ešte pred sobášom dohodli, že budú maloletú vychovávať na Slovensku. Matka s týmto súhlasila, nemala žiadne výhrady a tak v čase, keď mala maloletá 2 a ½ mesiaca spolu vycestovali na Slovensko.

Od batoľaťa žila Izabela na Slovensku, chodila do škôlky aj školy, mala tu krúžky, záujmy a kamarátov.

Materinským jazykom je slovenský jazyk, španielsky jazyk sa Izabela učila ako cudzí jazyk, ovláda ho, dorozumie sa.

3. Nie otec, ale matka uniesla dcéru ako prvá

Dňa 12.12. 2014 ako po iné roky vycestovala mladá rodina Gajdárovcov do Ekvádora na Vianoce. V deň plánovaného návratu v polovici januára 2015 matka 30 minút pred odletom zobrala dcéru bez vedomia a súhlasu otca na jemu neznáme miesto a telefonicky mu oznámila, že sa na Slovensko nevráti, maloletú mu nedá a zostáva s ňou žiť v Ekvádore. Otec v psychicky náročnej situácii ostal v Ekvádore a hľadal dcéru, o ktorú sa nesmierne obával.

Matka sa po dvoch dňoch vrátila do rodičovského domu, kde otcovi zakázala s Izabelou hovoriť o Slovensku, pripomínať jej ho a rozprávať o návrate. Ak by zákaz porušil, dcéru už nikdy neuvidí a znemožní mu styk s ňou. Izabela matku poldruha roka prosila o možnosť vrátiť sa domov – na Slovensko.

Prvý krát si v tomto období matka vymyslela na otca, že je násilný a za výdatnej pomoci miestnych justičných orgánov a vlastnej rodiny začali proti otcovi trestné konanie a predbežným opatrením mal otec zákaz priblížiť sa k dcére. Bezdôvodne.

Prvý raz sa Izabela dostala na Slovensko až v januári 2016. Obvyklý pobyt mal. Izabely je a vždy bolo Slovensko, nikdy Ekvádor.

Izaa

4. Otec pristal na dohodu pod hrozbou, že príde o dcéru

Blahovou spomínaná Mediačná dohoda medzi manželmi Petrom a Marielou nebola nikdy schválená ekvádorským súdom a už vôbec nie podpísaná z podnetu otca. Na území cudzej krajiny bola zo strany otca uzatvorená pod nátlakom, v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Obával sa, že mu matka za výdatnej pomoci miestnych autorít a orgánov styk s dcérou neumožní a už ju nikdy neuvidí. Právnikmi matky pripravená dohoda bola len v španielskom jazyku, ktorému Peter nerozumie. Jeho žiadosť o spísanie v anglickom jazyku bola notárom aj matkou odmietnutá. Dohoda teda nebola uzavretá na podnet otca, to je len ďalšie z množstva lží.

Navyše dohoda nebola nikdy schválená súdom a teda nikdy nebola riadne záväzná pre jej účastníkov. Advokát Robert Xavier Andrade Male pôsobiaci v Ekvádorskej republike v súdnom konaní uviedol, že: „Dohoda o sprostredkovaní v nijakom prípade nemá vplyv na rodičovskú právomoc žiadneho z rodičov, pretože sa nejedná o právne rozhodnutie.“ Blahová klamala, keď tvrdila, že potvrdenie mediačnej dohody je uvedené aj v rozsudku. V rozsudku nie o mediačných dohodách potvrdených ekvádorským súdom napísané nič.

5. Vymyslené a účelové je aj tvrdenie, že Peter pil alkohol a Marielu bil

Otec sa k matke správal vždy úctivo, rešpektoval ju, v žiadnom prípade – na Slovensku ani v Ekvádore – nebol agresívny alebo by vo večerných hodinách chodil do krčiem či pil alkohol. Namiesto očakávaného ústretového prístupu matky po podpísaní spomenutej mediačnej dohody, manželka podala na súde v Ekvádore Návrh na zákaz priblíženia sa otca k Izabele. Odôvodnila to údajným napadnutím jej osoby zo strany otca.

Predmetný návrh nebol otcovi nikdy doručený, nemal ani vedomosť o nejakom konaní na súde v Ekvádore, a ani mu nebolo umožnené vyjadriť sa k jeho zneniu a k vymysleným tvrdeniam v návrhu. V tomto čase sa ocitlo spolužitie páru v stave rozvratu a už sa ho nepodarilo nikdy napraviť, hoci Peter a Mariela nie sú rozvedení. Otec na slovenskom súde síce inicioval konanie o rozvod manželstva v júni 2017, ale manželka právomoc slovenského súdu neuznala, tú na súde namietala a žiadala súd, aby konanie okamžite zastavil. Súčasne vyhlásila, že s rozvodom manželstva zásadne nesúhlasí.

Otec v rokoch 2015 a 2016 kontaktoval viacerých právnikov a advokátov v Ekvádorskej republike s úmyslom iniciovať konanie o návrat maloletej domov na Slovensko. Dopytovaní právnici ho upovedomili, že s takýmto návrhom v Ekvádore neobstojí a súd mu s ohľadom na ich miestne špecifiká nevyhovie. Peter je slušný človek a džentlmen, preto neuvádza prípady, keď bol práve on a dcéra Izabela obeťou fyzického útoku zo strany Mariely.

6. Súd na Slovensku nezvážil, kde a s kým chce vlastne Izabela žiť

Súd na Slovensku pozval maloletú Izabelu na zisťovanie jej názoru, čím nezvratne potvrdil, že ju považuje za schopnú vyjadriť sa k svojej situácii, že je schopná vyjadriť svoj názor a dokáže posúdiť dôsledky svojej výpovede.

Súd však nijako nezisťoval pri výsluchu názor maloletej: kde a s kým chce žiť, či chce ísť do Ekvádoru, či súhlasí s tým, že odíde zo Slovenska, prípadne aké sú dôvody toho, že nechce ísť do Ekvádora.

Je teda zrejmé, že napriek tomu, že súd považoval za potrebné zisťovať názor maloletej, tento názor i napriek jej výsluchu nezisťoval. Z viacerých výpovedí Izabely u psychológov je pritom zrejmé, že by súdu poskytla záporné stanovisko k návratu do Ekvádora a súčasne by toto záporné stanovisko súdu aj odôvodnila. Súd svojim postupom zamedzil maloletej vyjadriť svoj názor k jej prípadnému navráteniu do Ekvádoru, nakoľko túto otázku jej nepoložil, čím zásadne negatívne ovplyvnil celkovú výpovednú a obsahovú hodnotu uvedeného úkonu.

7. Blahová prišla do školy so zámerom odobrať dieťa

Riaditeľka Základnej školy v Jakubove, ktorú navštevuje Izabela, uviedla policajtom a rovnako tak aj vo svojom písomnom vyjadrení k incidentu, že poslankyňa Blahová a jej asistentka sa predstavili ako pracovníčky UPSVaR a oznámili, že idú robiť výkon rozhodnutia odobratím dieťaťa. Cieľom bolo vylákať maloletú z triedy počas vyučovania a zobrať ju na neznáme miesto – pravdepodobne do Ekvádoru. Dvojica cielene navodzovala dojem legitímneho a bežného výkonu súdneho rozhodnutia formou odobratia dieťaťa.

Blahová a jej asistentka tak oklamali tretie osoby a úmyselne ich uviedli do omylu. Predstierali, že sú oprávnené uskutočniť výkon súdneho rozhodnutia odobratím dieťaťa.

Tomuto aktu zabránilo až aktívne konanie duchaprítomného otca a starého otca – starostu obce Jakubov, ktorí toto konanie a zámer dvojice odhalili a pri slovnej konfrontácii prinútili dvojicu „sociálnych pracovníčok“ priznať, že nemajú oprávnenie vykonať odobratie dieťaťa.

Blahová klamala, keď tvrdila, že matku len doprevádzali, naopak matka doprevádzala Blahovú a jej asistentku, nakoľko riaditeľka, keď otvorila dvere, stála pred ňou Blahová s asistentkou a až za nimi stála vzadu matka aj s Blahovej šoférmi. Rozprávala Blahová a asistentka, matka bola ticho. Teda aktivitu mali vo svojich rukách Blahová a jej asistentka pod klamstvom, že sú sociálne pracovníčky.

Video: Čo sa dialo v škole po príchode Blahovej

8. Sudkyňa odobratie Izabely zastavila, rozhodnutie o návrate Izabely do Ekvádore nie je právoplatné

Rozhodnutie o navrátení dieťaťa do Ekvádoru nie je právoplatné. Poslankyňa konala len na základe jednostranných tvrdení matky, pričom si neoverila skutočnosti ňou tvrdené. Rozhodnutie odvolacieho súdu do dnešného dňa nebolo doručené otcovi ako účastníkovi konania. Pritom on sám súd upozornil na pochybenie pri doručovaní a žiadal ho o zaslanie súdnej zásielky.

Otec sa o pravdepodobnom súdnom rozhodnutí dozvedel až pri výkone samotného rozhodnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 9.11.2017 na podklade neprávoplatného a nevykonateľného exekučného titulu.

Keďže sudkyňa uskutočňujúca výkon súdneho rozhodnutia pri jeho výkone zistila, že zrejme nedisponuje právoplatným a vykonateľným exekučným titulom, ten prerušila a ďalej nepokračovala.

9. Záznam dokazuje, že starého otca Izabely napadli Blahovej „šoféri“

Blahová si do školy zorganizovala 2 mužov, označila ich za šoférov. Títo muži najskôr zatarasili chodbu v škole, aby otec nemohol s maloletou odísť, následne zatarasili dvere do triedy Izabely a nepustili ich ani späť do triedy a po opustení budovy fyzicky zaútočili pri snahe nastúpiť do auta na starého otca – starostu obce. Neboli tam preto, aby volali políciu (ani ju nevolali), ako tvrdí Blahová. Aj tvrdenie z obavy o bezpečnosť pred agresívnym otcom je vykonštruované. Políciu privolal starý otec v obave o zdravie a život svoj, svojho syna a vnučky Izabely. Pred políciou obaja agresori privezení poslankyňou Blahovou utiekli.

Rodina Petra Gajdára disponuje videozáznamom zachytávajúcim dianie pred školou, ktorý už poskytla polícii spolu s trestným oznámením.

Záznam uskutočňovali aj členovia skupiny poslankyne Blahovej, ale nepredpokladáme, že ho celý zverejnia, keďže by to bol dôkaz usvedčujúci ich z protiprávneho konania.

ZŠ Jakubov
Pred ZŠ Jakubov napadla skupina poslankyne Blahovej starého otca (v čiernom kabáte vpravo) maloletej Izabely.

10. Blahová si sťažuje na medializáciu, ktorú sama spustila

Poslankyňa Blahová presviedča, že nemala záujem o medializáciu prípadu. Pritom to bola ona, ktorá ako prvá zverejnila blog plný jednostranných tvrdení, klamstiev a osočovania voči otcovi maloletej Izabely. Vzápätí po zverejnení sa so skupinou osôb snažila na pôde ZŠ v Jakubove nezákonne odobrať maloletú Izabelu otcovi na základe neprávoplatného rozhodnutia.

Keď sa ukázalo, že celý plán zlyhal a poslankyňa Národnej rady sa ocitla na hrane zákona, stavia prípad do politickej roviny a prišla s verziou o pomste Viery Tomanovej.

Máme za to, že poslankyni Blahovej nejde o dobro maloletej Izabely. Inak by v posudkoch neprehliadla dlhodobo a vytrvalo opakované vyjadrenia dievčatka, že chce byť spolu s otcom – v najlepšom prípade aj s matkou – a to jedine a výlučne na Slovensku. Že nechce ísť s do Ekvádora.

Prečo sa v tomto emotívnom prípade nestará „zástankyňa“ práv detí Blahová o to, čo je nad všetkým – a to je záujem dieťaťa? V opakovaných výpovediach u psychológov, ktoré súd nepochopiteľne prehliadol, Izabela jednoznačne a zrozumiteľne formuluje svoje postoje a hlavne vysvetľuje, prečo. Vytrhnutie z domova na Slovensku môže mať pre jej psychický vývoj nepredvídateľné a hlavne nenapraviteľné následky.

Pani Blahová však už rozohrala veľkú hru, na konci ktorej môže byť zničený život nevinného dieťaťa a mnohých ďalších ľudí naokolo: Stojí jej táto obeť stojí za pár potenciálnych hlasov vo voľbách?

11. Výkon rozhodnutia bol vo veci návratu do Ekvádoru, výkon rozhodnutia vo veci styku robený nebol

Blahová tvrdila, že matka sa nevie stretnúť s dcérou, nakoľko jej otec v tom bráni a vraj matka už vyčerpala všetky možnosti. Ide o klamstvo, nakoľko matka do dnešného dňa súdu ani len návrh na výkon rozhodnutia nedoručila, styku s dcérou sa vôbec nedomáhala až cez Blahovú, bol to otec, ktorý jej v decembri volal, či nechce prísť za dcérou. Ide o rozhodnutie z decembra 2017, ktoré otec neporušil, matka ho však nevyužila a zrejme aj preto súdu nedoručila návrh na výkon rozhodnutia.

JUDr. Andrej Gara

Viac aj tu: Stanovisko otca a právneho zástupcu otca k incidentu poslankyne Blahovej na pôde školy v obci Jakubov

Kontakt pre médiá:

Advokátska kancelária JUDr. Andrej Gara
Štefánikova 14, 811 05 Bratislava
agara@gkg.sk
tel.: +421 2 3219 9190

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.