Využitie práva na odpoveď

„Považujeme za potrebné uviesť veci na pravú mieru. Vyjadrenie advokáta otca nie je
pravdivé, čo preukazujeme priamymi citáciami rozsudkov súdov SR.
1. Zverenie maloletej matke:
Dohoda medzi rodičmi uzatvorená v Ekvádore je riadne vykonateľná a platná v
Ekvádore, s čím sa stotožnili aj súdy Slovenskej republiky. Vyjadrilo sa k tomuto aj
veľvyslanectvo Ekvádoru vo Viedni. Cituje z rozsudku súdu SR: Dohoda bola spísaná
formou „zápisnice o mediácii, ktorá obsahovala dohodu a táto má rovnaký účinok
ako právoplatný a vykonateľný rozsudok a vykoná sa rovnakým spôsobom ako sa
vykonávajú rozsudky posledného stupňa“ Ekvádorský advokát nie je štátna inštitúcia
a jeho výklad nemožno považovať za záväzný. Ďalej citujem zo súdneho rozhodnutia
súdu SR: Tvrdenia otca ostali nepreukázané, „a v rozpore s preukázanými
skutočnosťami, z ktorých jednoznačne vyplýva, že dohoda bola uzatvorená na
žiadosť otca, otec bol zastúpený advokátkou s miestom výkonu profesie v Ekvádore,
znalej ekvádorského práva, uzavretú mediačnú dohodu rešpektoval a pri výkone
rodičovských práv a povinností k Izabele sa ňou riadil.“
Maloletá je v osobnej starostlivosti matky. Otec len hľadá publikum pre otváranie
otázok, ktoré sú už uzatvorené a rozhodnutie o nich je konečné. Každopádne stav
v Ekvádore je potrebné nechať aby riešili súdy a úrady v Ekvádore. Povinnosťou
Slovenskej republiky je zabezpečiť bezpečný návrat maloletej Izabely do Ekvádoru.
2. Maloletá má obvyklý pobyt v Ekvádore, kde má rodinu, priateľov, zázemie, lekárov,
krúžky, kde má svoje sny a plány do budúcna. Maloletá nikdy neprosila o jej život na
Slovensku. Mala v Ekvádore plány do budúcna, ktoré aj spísala, bola veľmi
inteligentné a nadané dieťa. Jej materinským jazykom je španielčina. Matka s ňou od
malička hovorila iba v tomto jazyku, keďže matka slovenčinu veľmi neovláda a ona
bola s dcérkou na materskej a rodičovskej dovolenke, ona ju učila hovoriť, chodiť,
kojila ju.
3. Podstata problému je taká, že otec je rodič únosca, dieťa protiprávne zadržiava na
Slovensku. Obvinenia otca o únose dcéry matkou sú zavádzajúce. Neexistuje ani jediný
dôkaz, ktorý by tvrdenia otca podporil, neexistuje žiadne rozhodnutie žiadneho
orgánu, ktorý by preukazoval správnosť tvrdení otca o udalostiach v Ekvádore.
Opakujeme, že súdny spor trval dlhú dobu, prebehlo dokazovanie, všetky tieto
tvrdenia otec uvádzal a súd predmetné uzatvoril: „Pokiaľ otec spochybňoval
nadobudnutie obvyklého pobytu maloletou v Ekvádore z dôvodu, že mediačnú
dohodu uzavrel z dôvodu, že matka údajne dohodou podmieňovala jeho styk
s maloletou, toto tvrdenie zostalo v konaní nepreukázané a navyše v rozpore
s preukázanými skutočnosťami…“
4. Otec dieťaťu bráni vycestovať potom, ako prišla Izabela na prázdniny vo februári
2017 na Slovensko k otcovi. Otec ešte aj bráni kontaktu matky s dcérou. Otec sa
stretával s maloletou pravidelne od jeho odchodu z Ekvádoru, aj pred podpisom
mediačnej dohody. Nebol mu upretý ani jeden jediný kontakt. Otec mal prístup
k dcére podľa jeho požiadaviek tak telefonický ako aj osobný. Matka by nikdy
neodoprela druhého rodiča dcérke, lebo vie, aké je pre ňu dôležité mať oboch rodičov.
Otec potrebuje nejako ospravedlniť svoje správanie pred verejnosťou a preto uráža
a opovrhuje matku a klame. Z jeho vyjadrenia nie je zrejmé, že rozumie tomu, že dieťa
potrebuje oboch rodičov a keď dieťaťu uprie matku následky na dieťati budú fatálne.
Rovnako aj po príchode dcérky do Ekvádoru sa otec bude aj naďalej stretávať s dcérou.
Matka doplatila na svoju ústretovosť voči otcovi. Umožnila mu predĺžiť prázdniny
s dcérkou na Slovensku o jeden celý mesiac nad rámec dohody a otec dcérku už
nevrátil. Napriek tomu sa však matka dokáže povzniesť nad túto situáciu a po jej
vyriešení sa otec bude naďalej stretávať s dcérou. Nikdy by dcére nespravila to, čo jej
teraz robí otec. Otec nikdy nečelil rovnakej situácii ako teraz vystavil matku. Otcovi
bola vždy poskytnutá plná podpora zo strany matky, keď pricestoval do Ekvádoru.
Svojím dnešným správaním ubližuje v prvom rade dcérke. Dieťa má právo na rodinný
život s oboma rodičmi.
5. Ako je známe súd za prítomnosti psychológa a kolízneho opatrovníka vypočul
adekvátne maloletú a tak vo veci rozhodol. Podotýkame, že pred výsluchom maloletej
otec zamedzil maloletej akýkoľvek kontakt s matkou aj telefonický. Súdne rozhodnutia
je potrebné dodržiavať a rešpektovať, inak sa poprú zásady právneho štátu, na
ktorých je SR postavená.
6. Rozhodnutie súdov SR je stále právoplatné a vykonateľné, doložka právoplatnosti
a vykonateľnosti na predmetných rozhodnutiach stále figuruje a nebola zrušená.
Konanie o výkon nebolo zastavené ako mylne uvádza otec v stanovisku. Každopádne
rozhodnutie je už nemenné, keďže naše právne predpisy vylučujú podanie
mimoriadnych opravných prostriedkov voči rozhodnutiam o návrate.
Pýtame sa, či Slovensko podporuje rodičov únoscov a nerešpektuje rozhodnutia súdov
Slovenskej republiky, ktoré zhodne rozhodli o tom, že sa má dieťa vrátiť do Ekvádoru.
Pýtame sa, či Slovensko podporuje správanie otca, ktorý svojpomocou a svojvoľne bez
právneho titulu bráni vykonaniu týchto súdnych rozhodnutí, maloleté dieťa zadržiava
a odmieta sa podrobiť súdnym rozhodnutiam.
Matka je primárnou osobou v živote dcéry a nemá teraz možnosť sa s ňou ani len stretnúť
osamote na Slovensku. Haagsky dohovor je medzinárodný dokument, ktorým je Slovenská
republika viazaná a je povinná plniť z neho záväzky. Je povinnosťou Slovenskej republiky
zabezpečiť bezpečný návrat maloletej Izabely do Ekvádoru.
Všetky orgány Slovenskej republiky sa na splnení tohto cieľa musia podieľať spoločne, keďže
ide o prípad, kde otec zobral zákon do svojich rúk.
a) Dieťa otec prehlásil po rozhodnutí súdu o tom, že sa má vrátiť do Ekvádoru do novej
školy, ktorú má pod kontrolou jeho otec ako starosta a zriaďovateľ školy.
b) Otec sa v tejto novej škole po rozhodnutí súdu o tom, že dieťa má ísť naspäť do
Ekvádoru, zamestnal ako asistent Izabely.
c) Otec fyzicky stráži a kontroluje Izabelu 24 hodín denne.
Je toto konanie otca v poriadku?
Ako uvádzal aj sudca v reportáži súdne rozhodnutia musí verejnosť rešpektovať. Aj asociácia
rodinných sudcov v inom prípade uviedla: „Nerešpektovanie právoplatného a vykonateľného
súdneho rozhodnutia nemôže byť spoločensky akceptované a mediálne podporované.
Asociácia rodinných sudcov vyzýva médiá, aby informovali o súdnych rozhodnutiach, najmä
tých, ktoré sa týkajú maloletých vecí objektívne, pravdivo, ….“ Žiadame, aby bolo vždy daná
možnosť druhej strane na vyjadrenie ak sa vyjadruje otec alebo jeho právny zástupca tak, aby
verejnosť dostala objektívne informácie.
Máme si vyvodiť záver, že aktuálny stav je v poriadku, dieťa bude po zbytok života v 24-
hodinovom strážení otcom a matka nech ide naspäť do Ekvádoru, pričom dcéru už neuvidí?
A to všetko aj potom, ako súdy Slovenskej republiky už rozhodli?“
Uvedenú odpoveď žiadame uverejniť v celom rozsahu v zmysle § 8 tlačového zákona.
Za matku
JUDr. Daniela Ježová, LL.M., PhD., advokátka

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.