Najväčšie spoločnosti z oblasti odpadového hospodárstva označili, aké problémy vidia v novele zákona o odpadoch

BRATISLAVA, 17. septembra 2019 (tlacovasprava.sk) – Spoločnosti FCC Slovensko, s. r. o., AVE SK odpadové hospodárstvo s. r. o., Marius Pedersen, a. s. BRANTNER Slovakia s. r. o., a KOSIT a. s., vyjadrujú spoločný nesúhlas s časťou novely zákona o odpadoch, týkajúcou sa zákazu zneškodňovania odpadov na skládkach odpadu, ktorý neprešiel úpravou.

Uvedené spoločnosti patria k najväčším spoločnostiam podnikajúcim v odpadovom hospodárstve na Slovensku a reprezentujú približne 70 % trhu s komunálnymi odpadmi. Predmetný problematický bod by mal nadobudnúť účinnosť od 1. 1. 2021. Novela zákona prešla tento týždeň prvým čítaním v Národnej rade Slovenskej republiky.

Ako sa uvádza v dôvodovej správe novely, navrhovaný zákaz nadväzuje na rozsudok Malagrotta (skládka pri meste Rím) z roku 2014. V rozhodnutí sporu medzi Európskou komisiou a Talianskou republikou Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) skonštatoval, že skládkovanie neupraveného odpadu predstavuje porušenie smernice Európskej komisie o skládkach odpadov a Rámcovej smernice o odpade.

Odpad uložený na skládku musí v zmysle rozsudku pred uložením na skládku prejsť úpravou nad rámec ľahkých fyzikálnych procesov úpravy (mletie a stláčanie odpadu). Táto úprava musí byť taká, aby sa čo najviac obmedzili negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie ľudí.

Zástupcovia najväčších spoločností podnikajúcich v odpadovom hospodárstve sa vo svojich argumentoch proti spomínanému bodu opierajú o praktické skúsenosti z každodennej reality. Ich kritika smeruje k nejednoznačnému definovaniu spôsobu úpravy odpadu pred uložením na skládku, ako i k nereálnemu termínu nadobudnutia účinnosti zákazu skládkovania neupraveného odpadu vzhľadom na súčasné povoľovacie procesy (EIA, stavebné a územné konanie).

Spoločnosti zároveň vnímajú značný nesúlad medzi požiadavkou zákona a existujúcimi kapacitami na úpravu zmesového komunálneho odpadu. Upozorňujú, že tento nesúlad len prehĺbi absenciu potrebných kapacít koncových zariadení, ktoré by mali zabezpečiť úpravu, zhodnotenie alebo zneškodnenie tak biologickej, ako aj ľahkej frakcie.

Peter Krasnec, prezident Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH), uvádza: „Berieme na vedomie, že Slovenská republika je členom EÚ a že sme viazaní spoločným európskym právom. No spomínanú nejednoznačnú definíciu úpravy odpadu bez konkrétnejšieho opisu považujeme z odborného hľadiska za problematickú. V prípade, ak by k úprave malo prísť v technologicky náročnejšom zariadení, výstavba každého z nich musí prejsť procesom EIA (Posudzovanie vplyvov na životné prostredie), ktorý vzhľadom na súčasnú povoľovaciu prax na Slovensku trvá minimálne 1 – 2 roky. Zároveň výstavba daných zariadení trvá cca 1 – 2 roky, pri technologicky náročnejších zariadeniach (ako napr. ZEVO – zariadenia na energetické zhodnotenie odpadov) trvá až 7 rokov. Aj na základe toho jednoduchého výpočtu je teda zrejmé, že ani v ideálnom prípade nie je navrhovaná účinnosť zákazu (1. januára 2021) stanovená realisticky.“

Marián Christenko, generálny riaditeľ spoločnosti KOSIT a. s., dodáva: „Navrhovateľ novely zatiaľ presne nešpecifikoval, čo si pod úpravou predstavuje. Môže ísť o jednoduché sitovanie, kde sa oddelí ľahká zložka určená na energetické zhodnotenie a ťažká, ktorá ostane na skládke. Teoreticky však môže byť úpravou myslené i odstránenie biologickej zložky, čo však môže byť veľmi nákladné a, žiaľ, aj neefektívne. Nejednoznačnosť výkladu tejto časti novely preto v odpadárskej komunite vyvoláva značnú neistotu.

Zástupcovia slovenských spoločností podnikajúcich v odpadovom hospodárstve týmto vyzývajú zákonodarcov o prehodnotenie účinnosti daného ustanovenia a rešpektovanie odborných argumentov vychádzajúcich z praxe. Taktiež žiadajú o dostatok času na projektovú, technologickú a finančnú prípravu implementácie ustanovenia a posunutie jeho účinnosti najskôr na 1. 1. 2026.

Zároveň upozorňujú na skutočnosť, že v prípade, ak bude novela zákona prijatá v súčasnom znení, nebudú schopné po 1. 1. 2021 odpad na svoje prevádzky prijímať, a teda sa dostane do patovej situácie celkové nakladanie s odpadmi na Slovensku.

Kontakt pre médiá:
Daniel Rabina
Green Talk, s.r.o.
Drieňová 34, 821 02 Bratislava
rabina@greentalk.sk

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.