Samosprávy a priemysel podporujú Berlínsku výzvu o dôležitosti energetického zhodnocovania odpadov

BRATISLAVA, 18. januára 2022 (tlacovasprava.sk) – Slovenské spoločnosti KOSIT ewia, ktoré sú členmi Konfederácie európskych prevádzkovateľov zariadení na energetické využitie odpadu (CEWEP), Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Zväz automobilového priemyslu SR (ZAP) sa pridali k „Berlínskej výzve“, ktorou Asociácia nemeckých komunálnych podnikov (VKU) vyzýva EÚ, aby pokračovala v podpore energetického zhodnocovania odpadov.

Štyri subjekty z oblastí spracovania odpadu, samosprávy a priemyslu sa plne stotožnilo s VKU a jej aktuálnou  definíciou nenahraditeľnej úlohy Zariadení na energetické využitie odpadov (ZEVO) v hierarchii odpadového hospodárstva.

Výzva z Berlína sa opiera o skúsenosti z nemeckého modelu odpadového hospodárstva, ktorý predstavuje v súčasnosti najvyspelejší funkčný systém odpadového hospodárstva v EÚ. Model nakladania s odpadom je založený na kombinácii recyklácie s vysokou technologickou úrovňou energetického zhodnocovania nerecyklovateľného odpadu.

Čo je to ZEVO?

Zariadenie na energetické využitie odpadu (ZEVO) je prevádzka, v ktorej za prísnych environmentálnych podmienok prichádza k premene nerecyklovateľného odpadu na teplo a elektrickú energiu. V Európe sa nachádza viac ako 500 zariadení ZEVO, z toho na Slovensku dve – v Bratislave (spoločnosť OLO a.s.) a Košiciach (spoločnosť KOSIT a.s.).

Podľa autorov výzvy existuje niekoľko dôvodov prečo je ZEVO nevyhnutnou súčasťou služieb poskytovaných vo verejnom záujem:

Neexistuje udržateľnejšia alternatíva pre spracovanie nerecyklovateľného prúdu odpadov, ktorá zároveň umožňuje výrobu energie a recykláciu inertných zložiek a kovov v obehovom hospodárstve pri súčasnom dosahovaní európskych klimatických cieľov,

Bezpečne a hygienicky zhodnocuje nerecyklovateľný odpad pri súčasnom využití jeho energetického potenciálu,

Spolu s triedením a recykláciou vytvára ZEVO vhodné podmienky pre odklon odpadov zo skládok,

Vytvára tlak na zmenu dizajnu výrobkov na začiatku ich životného cyklu s ohľadom na klimatické ciele.

Ladislav Halász, viceprezident CEWEP a technický riaditeľ KOSIT a.s.: „V súčasnosti sme svedkami toho, že Európa je vo vyspelosti nakladania s odpadom rozdelená na dve časti – na staré a nové členské štáty. Kým v západnej časti Európy funguje kombinácia recyklácie a energetického zhodnocovania odpadov, v tej východnej časti sa odpad vo veľkej miere stále skládkuje. Niektoré „nové“ členské krajiny EÚ (ako napr. Poľsko a Česká republika) sa rozhodli, že ZEVO bude súčasťou ich národnej stratégie odpadového hospodárstva. Začali systematicky budovať takéto zariadenia v jednotlivých regiónoch. Na Slovensku sa od roku 1991 nepostavilo ani jedno, čoho dôsledkom je to, že skládkujeme takmer 50% odpadu. To pre našu krajinu znamená v dlhodobom horizonte veľký problém. Skládky, ktoré musíme postupne zatvárať nemáme čím nahradiť“.

Energetische Abfallverwertung / Waste-to-Energy

Zástupcovia slovenských samospráv, výrobných podnikov a spracovateľov odpadu súhlasia s tvrdením nemeckej asociácie, že energeticky efektívne spracovanie nerecyklovateľného odpadu v ZEVO je udržateľnou činnosťou v rámci európskej taxonómie rovnako ako aj v balíku „Fit for 55“. Preto pri rešpektovaní BAT by EÚ mala pokračovať vo finančnej podpore nových projektov.

Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS: „Združenie miest a obcí Slovenska sa pripája a podporuje ,,Berlínsku výzvu“, ktorou Asociácia nemeckých komunálnych podnikov vyzýva EÚ, aby pokračovala v podpore energetického zhodnocovania odpadov. Postupné zavedenie zákazu skládkovania a súbežné nepodporovanie energetického zhodnocovania odpadov bude mať za následok okrem ekologických aj ekonomické dopady. ZMOS  si v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva uvedomuje vážnosť situácie, kedy absencia koncových zariadení na zhodnocovanie komunálnych odpadov okrem ekologických dopadov spôsobuje, že cena za komunálne odpady exponenciálne rastie a je predpoklad rastu aj do budúcnosti. Bude to mať za následok výrazný finančný dopad na rozpočet verejnej správy, ktorá tento cenový nárast bude musieť zahrnúť do poplatkov pre obyvateľov.“

Podľa M. Kaliňáka by sa preto nerecyklovateľný odpad mal radšej premeniť na energiu, čo by mohlo priniesť viacero synergických efektov, vrátane napr. lacnejšieho zdroja elektrickej energie a tepla.

Podľa autorov „Berlínskej výzvy“ ak EÚ projekty ZEVO nebude podporovať, hrozí riziko že nepriamo podporí environmentálne škodlivé skládkovanie vysoko výhrevného odpadu ale aj biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý tvorí skleníkový plyn – metán. Mnohé členské štáty sú podľa výzvy stále vo veľkej miere závislé na nekontrolovaných alebo technicky nevyhovujúcich skládkach. Pre vybudovanie udržateľného odpadového hospodárstva je preto nevyhnutné aby investovali do všetkých úrovní hierarchie odpadového hospodárstva.

ZEVO, teda Zariadenie na energetické zhodnotenie odpadov, je schopné premeniť odpad, ktorý nie je vhodný na recykláciu, resp. na ďalšie materiálové zhodnotenie na elektrickú energiu a teplo. Vizualizácia: ewia

Dlhodobo upozorňujeme na nedostatky v riešení odpadového hospodárstva na Slovensku a jeho hroziaci kolaps. Automobilový priemysel je globálny a na Slovensku pôsobia výrobné závody nadnárodných spoločností. Vedenia týchto firiem majú reálne obavy, že v dohľadnej budúcnosti budú len s problémami vysvetľovať, prečo výrobné závody lokalizované v SR nie sú schopné napĺňať zelené stratégie centrál. Problematiku priemyselných odpadov začíname pociťovať ako faktor, ktorý znižuje konkurencieschopnosť výroby automobilov na Slovensku. Podporujeme preto výzvu, nakoľko energetické zhodnocovanie je jedným z dôležitých článkov stratégie nakladania s odpadmi v rámci EÚ, ktoré je na Slovensku nedocenené a jeho potenciál sa využíva minimálne.“, upresňuje Alexander Matušek prezident Zväzu automobilového priemyslu SR.

V Nemecku je skládkovanie neupraveného a biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zakázané už od roku 2005. Do roku 2015 tento zákaz skládkovania viedol k zníženiu priamych emisií metánu zo skládok o približne 30 miliónov ton CO2eq. za rok. To zodpovedá zníženiu emisií skleníkových plynov o 70 až 80 % v porovnaní s referenčným rokom 1990. Sektor odpadov tak dosiahol zďaleka najväčšie zníženie emisii skleníkových plynov spomedzi všetkých sektorov.

Asociácia nemeckých komunálnych podnikov vychádzala pri koncipovaní výzvy zo skúseností nemeckých miest a obcí: Mestá a obce, spoločnosti nakladajúce s komunálnym odpadom ako aj ich súkromní partneri v odpadovom a obehovom hospodárstve poukazujú na to, že ZEVO, rešpektujúc hierarchiu odpadového hospodárstva a najlepšie dostupné techniky (BAT), musí zostať pilierom odpadového hospodárstva aj v dlhodobom horizonte. Dôležitosť a prínos ZEVO je možné oceniť aj v období pandémie COVID 19, kedy sa hygienicky kritický odpad bezpečne zhodnocuje v ZEVO.

Spolocnosť ewia vznikla s cieľom naplnenia predstavy o cirkulárnej ekonómii. Jej víziou je spoločnosť bez odpadov. Odpad prakticky neexistuje a takmer všetok odpad, ktorý dnes končí na skládke, môže mať racionálne využitie. Vizualizácia: ewia

„Berlínska výzva“ nezostala bez ďalšej odozvy ani mimo Slovenska. Postupne sa k nej pridávajú ďalšie nemecké ale aj zahraničné inštitúcie, mestá, obce, ale aj spoločnosti podnikajúce v oblasti nakladania s odpadmi. Výzvu už podporilo DStGB – Nemecké združenie miest a obcí, ktoré zastupuje záujmy 11 000 miest a obcí, Deutscher Landkreistag s 294 spolkovými územnými celkami, ktoré predstavujú približne 96 % územia Nemecka a 68 % nemeckého obyvateľstva.
Výzvu k dnešnému dňu podporilo napr. aj Deutscher Städtetag – Združenie nemeckých miest, ktoré zastupuje záujmy Približne 3200 miest a obcí v Nemecku. K výzve sa pridalo Rakúske združenie verejných podnikov vo verejnom sektore (VÖWG).

Podporu výzve vyjadrili i viaceré európske profesijné združenia v oblasti odpadového hospodárstva ako MWE, FEAD, CEWEP rovnako ako Európske združenie výrobcov energií CEDEC.

Celý text Berlínskej výzvy je tu.

Kontakty pre médiá:

CEWEP – Ladislav Halász, viceprezident, +421 903 400 512, ladislav.halasz@ewia.sk
ZMOS – Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS, +421 905 963 781, kalinak@zmos.sk
ZAP SR – Ján Pribula, generálny sekretár, +421 905 400 555, jpribula@zapsr.sk
KOSIT – Slavomíra Brzová, marketing a PR manažérka, +421 903 059 145, Slavomira.Brzova@kosit.sk

Zoznam inštitúcií, ktoré výzvu podporili:

VKU – Nemecké združenie miestnych verejných služieb „Verband kommunaler Unternehmen“ (VKU) predstavuje okolo 1 500 miestnych verejných služieb v Nemecku pôsobiacich v sektoroch energetiky, voda/odpadové vody, odpadové hospodárstvo a telekomunikácie.

DStGB – Nemecké združenie miest a obcí je a Nemecká ústredná organizácia obecnej samosprávy ktorá zastupuje záujmy 11 000 miest a obcí.

Deutscher Landkreistag – Nemecké župné združenie („Deutscher Landkreistag“) je vedúcou asociáciou 294 Nemeckých spolkových správnych okresov (Landkreise). Landkreis sektor pokrýva približne 96 percent plochy federálneho územia Nemeckej republiky a predstavuje tri štvrtiny miestnych orgány, ktoré zase predstavujú 55 miliónov obyvateľov alebo 68 % nemeckého obyvateľstva.

Deutscher Städtetag – Združenie nemeckých miest (Deutscher Städtetag) zastupuje záujmy všetkých autonómnych miest a väčšiny krajských miest. Okolo 3200 miest a obcí s okolo 53 miliónov obyvateľov spojilo svoje sily.

ITAD – Záujmová skupina zariadení na tepelné spracovanie odpadu v Nemecko (ITAD e.V.) predstavuje viac ako 90 % celoštátnej kapacity energetického zhodnocovania odpadov.

BDE – BDE Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasserund Rohstoffwirtschaft e. V. (Spolkový zväz Nemcov Odpadové hospodárstvo, vodárenský a surovinový priemysel), s centrálou v Berlíne a kanceláriou EÚ v Bruseli, je najväčšie združenie nemeckých súkromných subjektov v oblasti odpadového hospodárstva, materiálov, recyklačného a vodárenského priemyslu s približne 750 členmi spoločnosti. Celoeurópsky je v nich najväčším sektorovým združením.

VÖWG – Rakúske združenie verejných podnikov – zastupuje záujmy verejného sektora, najmä v oblasti služieb všeobecného záujmu.

MWE – Municipal Waste Europe je európskym združením zastupujúcim subjekty nakladajúce s komunálnym odpadom. Členmi sú národné verejné združenia pre odpad a podobne národné, regionálne združenia alebo obce. Sú zaviazaní na udržateľné odpadové hospodárstvo, ktoré minimalizuje vplyv odpadu na životné prostredie a podporuje efektívne využívanie zdrojov pri zohľadnení miestnych podmienok.

FEAD – je Európska asociácia odpadového hospodárstva, ktorá predstavuje súkromný priemysel odpadového hospodárstva a zdrojov v celej Európe. Našimi členmi sú národné združenia odpadového hospodárstvo pokrývajúce 20 krajín EÚ a EZVO. Predstavujú asi 3000 firiem s aktivitami vo všetkých formách nakladania s odpadom.

CEWEP –(Confederation of European Waste-to-Energy Plants) je zastrešujúcim združením prevádzkovateľov ZEVO v celej Európe. Členovia CEWEP sa zaviazali zabezpečenie vysokých environmentálnych štandardov, dosiahnutie nízkych emisií a zachovanie najmodernejšej výroby energie zo zvyškového odpadu ktorý sa nedá recyklovať udržateľným spôsobom.

CEDEC – zastupuje záujmy viac ako 1500 miestnych energetických spoločností v oblasti výroby elektriny, plynu a diaľkového vykurovania, pôsobiace vo všetkých častiach hodnotového reťazca, ktorý sa teší dôvere 85 miliónov spotrebiteľov energie. Tieto spoločnosti podporujú nákladovo efektívny prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo a spoločnosť v snahe o integrovaný energetický systém, ktorý maximalizuje potenciál miestnych zdrojov, je udržateľný a cenovo dostupný.

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.